Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 375

protokols Nr. 13, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 13. punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, kas spēkā stāsies 2022. gada 1. septembrī, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 18. jūlija atzinumu Nr. 17-18/21 un 2022. gada 28. jūlija atzinumu Nr. 17-18/25 un Nr. 17-18/26, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 37. pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt no 12. -15. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Administrators

12,00

619

7428

13.

Tehniskais speciālists

5,00

896

4480

14.

Mehāniķis

1,00

896

896

15.

Ēkas uzraugs

3,00

619

1857

1.1.2. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

17.

Apkopējs

4,5

500

2250

1.1.3. Likvidēt 22. amata vienību – Trenažieru zāles instruktors.

1.2. Izteikt Lēmuma 4. pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” darbinieku skaita saraksts) 4. amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.

Pirmsskolas izglītības logopēds

1,00

970

970

1.3. Izteikt Lēmuma 15. pielikuma (Jūrmalas Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 10. , 11. un 12. amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Vecākais sporta treneris

2,00

996

1992

11.

Sporta treneris (profesionālā ievirze)

10,00

900

9000

12.

Sporta treneris (interešu izglītība)

1,867

900

1681

1.4. Lēmuma 39. pielikumā (Jūrmalas Futbola skolas darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.1

Direktora vietnieks izglītības jomā

1,00

1200

1200

1.4.2. Izteikt 4. amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.

Sporta treneris (interešu izglītībā)

0,766

900

689

1.5. Aizstāt pielikumu tekstā amatam „Izglītības metodiķis” algas likmi „919” ar „996” un attiecīgi amatalgu.

1.6. Aizstāt visā tekstā amatam „Pagarinātās dienas grupas skolotājs” algas likmi „830” ar „900” un attiecīgi amatalgu.

1.7. Aizstāt visā tekstā amatam „Koncertmeistars” algas likmi „830” ar „900” un attiecīgi amatalgu.

1.8. Aizstāt visā tekstā amatam „Izglītības iestādes bibliotekārs” algas likmi „830” ar „900” un attiecīgi amatalgu.

1.9. Aizstāt visā tekstā amatam „Interešu izglītības skolotājs” algas likmi „830” ar „900” un attiecīgi amatalgu.

1.10. Aizstāt visā tekstā amatam „Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” algas likmi „830” ar „900” un attiecīgi amatalgu.

1.11. Aizstāt visā tekstā amatam “Izglītības un skolu psihologs” algas likmi “830” ar “900” un attiecīgi amatalgu.

1.12. Aizstāt visā tekstā amatam “Skolotājs-logopēds” algas likmi “830” ar “900” un attiecīgi amatalgu.

1.13. Aizstāt visā tekstā pirmsskolas izglītības iestādēs amatam “Skolotājs logopēds” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.14. Aizstāt visā tekstā amatam “Logopēds” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.15. Aizstāt visā tekstā amatam “Logopēds-defektologs” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.16. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības metodiķis” algas likmi “984” ar “996” un attiecīgi amatalgu.

1.17. Aizstāt visā tekstā amatam “Izglītības un skolu psihologs” algas likmi “830” ar “900” un attiecīgi amatalgu.

1.18. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības skolotājs” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.19. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.20. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

1.21. Aizstāt visā tekstā amatam “Izglītības psihologs” algas likmi “900” ar “970” un attiecīgi amatalgu.

2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī, izņemot 1.1. apakšpunktu, kas stājas spēkā 2022. gada 20. oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF