Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 378

protokols Nr. 13, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 288
“Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana
posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 605) nosacījumus, Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” nosacījumus, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 17. jūnija vēstuli “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” (turpmāk – LAD lēmums) un Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – administrācija) īsteno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētu projektu “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” Nr. 21-08-FL01-F043.0202-000011 (turpmāk – projekts). Atbilstoši LAD lēmumā norādītajam, projekta darbību īstenošana ir veicama līdz 2023. gada 16. jūnijam.

Projekta ietvaros tiek realizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģistrācijas Nr. 40103524162, 2021. gadā izstrādātais būvprojekts “Gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei Ķemeros, Jūrmalā” (turpmāk – būvprojekts).

Būvprojekts paredz būvdarbu izpildi divās kārtās, kur pirmās kārtas ietvaros tiek veikta esošā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no Jaunķemeru pludmales līdz tiltam pār Vēršupīti un otrās kārtas ietvaros tiek veikta esošā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no tilta pār Vēršupīti līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei Ķemeros, Jūrmalā. Būvprojekta otrās kārtas būvdarbu zonā – pie tilta pār Vēršupīti, atrodas akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, reģistrācijas Nr. 40003857687 , (turpmāk – AS “Sadales tīkls”) gaisvada līnijas balsts Nr. 5 ar atsaitēm, kas šķērso gājēju un velosipēdu ceļa trasi.

Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2022. gada 9. maija Projektēšanas uzdevumā AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu pārvietošanai Nr. 30AT00-04/TN-39791 noteikto un administrācijas veiktā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde elektroapgādes objekta atsaites pārvietošanai Jūrmalā (k.n.13000266015)” (ID Nr. JVA 2022/72 RIK) rezultātiem, AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes izmaksu summa ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir 314.60 euro (trīs simti četrpadsmit euro un 60 centi) un būvprojekta realizācijas izmaksu summa ar PVN orientējoši ir 726.00 euro (septiņi simti divdesmit seši euro un 00 centi). AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta realizācijas būvdarbus veic AS “Sadales tīkls” īstenota iepirkuma rezultātā izraudzīts būvdarbu veicējs, savukārt norēķinu par šo darbu izpildi, atbilstoši Enerģētikas likuma 23. panta otrajā daļā noteiktajam, ir jāveic Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai. Administrācijā, 2022. gada 8. augustā ir saņemt AS “Sadales tīkls” sagatavotais līgums par esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūvi Jūrmalā, kadastra Nr. 13000266015, TN Nr. 30AT00-04/TN-39791, kur AS “Sadales tīkls” īstenotā iepirkuma rezultātā gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas darbu vērtība jeb līgumcena bez PVN ir noteikta 944.28 euro (deviņi simti četrdesmit četri euro un 28 centi). Šo darbu izpildes vērtība ar PVN ir 1 142.58 euro (viens tūkstotis viens simts četrdesmit divi euro un 58 centi) jeb par 416.58 euro (četri simti sešpadsmit euro un 58 centi) lielāka, kā sākotnēji plānotā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu un pilnvērtīgu būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildi un EJZF līdzfinansētā projekta īstenošanu, ir nepieciešams palielināt projekta 2022. gada budžeta kopsummu par 416.58 euro (četri simti sešpadsmit euro un 58 centi), kas nepieciešami AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas darbu izpildei.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punkta preambulu šādā redakcijā:

“5. Noteikt kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 294 703.47 euro (viens miljons divi simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīs euro un 47 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:”;

2. Izteikt 5.3. apakšpunkta preambulu šādā redakcijā:

“5.3. projekta ārpus projekta izmaksas 52 329.21 euro (piecdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 21 cents), kas nepieciešamas lēmuma 2. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai un lēmuma 3. punkta apakšpunktos noteikto ieguvumu gūšanai, bet, ievērojot MK noteikumu Nr. 605 21.6.1. apakšpunkta nosacījumus, nav iekļautas projekta iesniegumā, tai skaitā projekta īstenošanai nepieciešamās:”;

3. Izteikt 5.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.3.4. būvobjekta teritorijā esošo AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes un realizācijas būvdarbu izmaksas 1 457.18 euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit septiņi euro un 18 centi), kas noteiktas pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2022. gada 9. maija “Projektēšanas uzdevums AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu pārvietošanai” Nr. 30AT00-04/TN-39791” noteikto un AS “Sadales tīkls” 2022. gada 8. augusta līgumā par esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūvi Jūrmalā, kadastra Nr. 13000266015, TN Nr. 30AT00-04/TN-39791 noteikto.”.

4. Izteikt 7.4. euroapakšpunktu šādā redakcijā:

”7.4. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadā finansēt šī lēmuma 5.3.3. un 5.3.4. apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas 4 508.20 euro (četri tūkstoši pieci simti astoņi euro un 20 centi) apmērā;”.

5. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF