Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 410

protokols Nr. 14, 4. punkts

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas
1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 5. panta otro daļu, 12. panta pirmo daļu un 21. pantu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumam Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizāciju” un Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 29. aprīļa lēmumam Nr. 4-02/20/2022 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, kā arī Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 12. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakciju.

2. Nodot Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakciju publiskajai apspriešanai, atbilstoši šī lēmuma 1. pielikumam un 2. pielikumam.

3. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2022. gada 19. septembra līdz 2022. gada 21. oktobrim.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņojumu par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai:

5.1. publicēt lēmumu par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai līdz 2022. gada 22. septembrim Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;

5.2. iesniegt Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakciju atzinuma saņemšanai Rīgas plānošanas reģionam;

5.3. iesniegt Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakciju atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojam;

5.4. nosūtīt paziņojumu par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Dabas aizsardzības pārvaldei, Veselības inspekcijai, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF