Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 262.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 30.septembrīNr. 415

protokols Nr. 16, 22. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas
2010.-2030.gadam aktualizāciju

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otro daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta otro daļu un 21.pantu, kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. un 71.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Attīstības programma 2029) un Domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.122 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi) un, ņemot vērā, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība vismaz reizi gadā izvērtē un aktualizē Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” un h) apakšnodaļu “Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns” atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam vidējā termiņa stratēģiskajiem mērķiem, tādā veidā sekmējot pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta aktualizāciju un veiktu ikgadējo ieviešanas uzraudzību, ir nepieciešams veikt arī Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam, kas apstiprināta ar Domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.‑2030.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Stratēģija) aktualizāciju.

Lai izvērtētu Stratēģijas aktualizācijas nepieciešamību, ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 10.marta rīkojumu Nr.1.1-14/20-85 “Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam izvērtēšanai” (turpmāk – Rīkojums) tika izveidota darba grupa, kuras darba rezultāta mērķis, saskaņā ar Rīkojuma 5.1.punktu, ir “izvērtēt, vai Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam ir nepieciešams aktualizēt ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes, to pasākumus, telpiskās attīstības perspektīvas tekstuāli un grafiski u.tml.” Atbilstoši minētās darba grupas 2020.gada 15.maija sanāksmes protokolam Nr.1, darba grupa nolēma – sniegt priekšlikumu aktualizēt un izdarīt grozījumus Stratēģijā, tiktāl, cik tālu tas neietekmē pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes.

Vienlaicīgi, tika secināts, ka, ņemot vērā, ka tiek izstrādāta gan Attīstības programma 2029, gan Teritorijas plānojuma grozījumi, kā arī 2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā valsts administratīvi teritoriālā reforma, kas tieši ietekmē pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona teritoriālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, lai salāgotu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Stratēģiju ar blakus esošo pašvaldību jaunajām ilgtermiņa attīstības stratēģijām un attīstības programmām, kā arī, lai tiktu ievēroti aktualitātes, dokumentu saskaņotības un ilgtspējīgas attīstības principi pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā, Stratēģijas aktualizēšanu uzsākt pēc Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrādes.

Saskaņā ar 2021.gada 22.septembra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizēšanu.

2. Nozīmēt atbildīgo par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizēšanu Jūrmalas domes priekšsēdētāju.

3. Izveidot Jūrmalas pilsētas stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizācijas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

3.1. Jūrmalas domes priekšsēdētājs;

3.2. Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos;

3.4. Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

3.5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 262.lēmumu

3.7. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 262.lēmumu

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai nosūtīt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizēšanu Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sabiedrības informēšanu par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizēšanu, paziņojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.415

(protokols Nr.16, 22.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 262.lēmumu

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam aktualizēšanai

1. Aktualizēt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija).

2. Attīstības stratēģijas aktualizēšanas pamatojums:

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrā daļa;

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts, 5.panta otrā daļa un 21.panta pirmā daļa;

2.3. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

2.4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

2.5. Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmums Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023. – 2029.gadam izstrādes uzsākšanu”;

2.6. Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmums Nr.122 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

3. Attīstības stratēģiju aktualizēt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4. Attīstības stratēģijas aktualizēšanas uzdevumi:

4.1. Aktualizēt sadaļu “Pašreizējās situācijas analīze”;

4.2. izvērtējot Attīstības stratēģijas ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes, izskatīt iespēju aktualizēt prioritāšu pasākumus;

4.3. precizēt telpiskās attīstības perspektīvas tekstuāli un grafiski;

4.4. izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas valstspilsēta;

4.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības stratēģijas aktualizēšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.6. izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

5. Attīstības stratēģijas aktualizēšanas process un izpildes termiņi:

Nr. p.k.

Pasākums

Termiņš, 2021.-2022.gads

1.

Sagatavošanās Attīstības stratēģijas aktualizēšanai

1.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības stratēģijas aktualizēšanu

2021.gada 30.septembris

1.2.

Lēmuma par Attīstības stratēģijas aktualizēšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”

2021.gada 14.oktobris

1.3.

Darba grupas izveidošana

2021.gada oktobris

1.4.

Attīstības stratēģijas aktualizēšanas procesa darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu identificēšana, plānu apspriešana un apstiprināšana darba grupā un vadības grupā

2021.gada oktobris-novembris

1.5.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”

2021.gada decembris

2.

Attīstības stratēģijas aktualizācija

2.1.

Ar Attīstības stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

2021.gada decembris-2022.gada janvāris

2.2.

Nozaru informācijas apkopošana, esošās situācijas izstrāde, telpiskās attīstības perspektīva

2022.gada janvāris-februāris

2.3.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā

2022.gada marts

3.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

3.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Attīstības stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

2021.gada decembris-2022.gada janvāris

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams

2022.gada februāris-aprīlis

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības stratēģijas 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un iesniegšanu Rīgas plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai

2022.gada aprīlis

4.2.

Paziņojuma par Attīstības stratēģijas 1.redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”

2022.gada maijs

4.3.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm

2022.gada maijs-jūnijs

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana

2022.gada jūnijs

4.5.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana darba grupā, rezultātu apkopošana

2022.gada jūnijs-jūlijs

4.6.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”

2022.gada jūlijs

5.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana

5.1.

Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus

2022.gada jūlijs

5.2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu, Rīgas plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā (negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā aktualizētā Attīstības stratēģija tiek precizēta un atkārtoti skaņota)

2022.gada jūlijs-augusts

5.3.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības stratēģijas apstiprināšanu publicēšana tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”

2022.gada jūlijs-augusts

5.4.

Apstiprinātās aktualizētās Attīstības stratēģijas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam

2022.gada jūlijs-augusts


Lejupielāde: DOC un PDF