Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 411

protokols Nr. 14, 5. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru
mēneša darba algas likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 415 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 65.1. punktu un saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta noteikumos Nr. 9 “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 4. punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmums Nr. 428 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

3. Lēmums ir piemērojams ar 2022. gada 1. septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 411

(protokols Nr. 14, 5. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemākā mēneša darba algas likme (euro)

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme

Valsts budžeta mērķdotācija*

Pašvaldības līdzekļi

Noteiktā darba algas likme kopā

Dotācija

Maksas pakalpojumi

Vispārējās izglītības iestādes

1.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”

1350

1350

2.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

1500

1500

3.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

1250

1250

4.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Katrīna”

1250

1250

5.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”

1500

1500

6.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara”

1500

1500

7.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

1500

1500

8.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

1250

1250

9.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa”

1250

1250

10.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

1500

1500

11.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

1500

1500

12.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

1350

1350

13.

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

1392

208

1600

14.

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola

1392

208

1600

15.

Jūrmalas Kauguru vidusskola

1462

238

1700

16.

Jūrmalas Mežmalas pamatskola

1392

208

1600

17.

Jūrmalas pamatskola

1269

81

1350

18.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1520

380

1900

19.

Jūrmalas Ķemeru pamatskola

1269

81

1350

20.

Jūrmalas Majoru vidusskola

1392

208

1600

21.

Jūrmalas Pumpuru vidusskola

1512

288

1800

22.

Jūrmalas Vaivaru pamatskola

1335

165

1500

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes***

23.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs****

1500

1500

24.

Jūrmalas Futbola skola****

1500

1500

25.

Jūrmalas Mākslas skola****

1649

51

1700

26.

Jūrmalas Mūzikas vidusskola ****

1530

170

1700

27.

Jūrmalas Sporta skola****

1811

1811

* Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj, ievērojot nosacījumu, ka tiek finansēts no mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestādes vadītāja un direktora vietnieku amatu vienību skaits.

** Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 1. pielikuma 3. tabula (grozījumi 2022. gada 5. jūlijā).

*** Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaits norādīts 2022. gada 1. jūnijā.

**** Pamatojoties uz MK noteikumu 6. punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1. pielikuma 3. tabulas Piezīmēm.

Piezīmes.

Zemākās mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē.

Nr.

p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (euro)

1.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

1900

2.

no 1001 līdz 1500

1811

3.

no 801 līdz 1000

1800

4.

no 501 līdz 800

1700

5.

no 301 līdz 500

1600

6.

no 151 līdz 300

1500

7.

no 101 līdz 150

1350

8.

līdz 100

1250


Lejupielāde: DOC un PDF