Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 414

protokols Nr. 14, 8. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna
2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par
2021. gadu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmuma Nr. 58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. apstiprināšanu” 2.2. apakšpunktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojuma kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2022. gada 8. septembra sēdes (protokols Nr. 1.2-23/7) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojumu par 2021. gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF