Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 419

protokols Nr. 14, 14. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „Recta Prim”, reģistrācijas Nr. 44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 9. augusta iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts 2022. gada 10. augustā ar Nr. 1.1-37/22S-14139, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0225 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 4114 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5597 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6483 m2 platībā.

Sabiedrība 2022. gada 18. jūlijā ir saņēmusi nekustamā īpašuma kopīpašnieka Vārds Uzvārds iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 10. jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/25 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 3273 m2 un 3210 m2 platībās.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS4). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 3000 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 12. un 15. punktu, 19.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiemNr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13. punktu un 4.1.4.4. apakšpunktu, un 2022. gada 12. septembra Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3210 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3273 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0239, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0239

Cīruļu iela 30, Jūrmala

3273 m2

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 3210 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0240, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

8. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0240

Cīruļu iela 30B, Jūrmala

3210 m2

9. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 30B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 30B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF