Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 421

protokols Nr. 14, 16. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk - Lēmums Nr. 26) tika apstiprināts detālplānojums (turpmāk – Detālplānojums) zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1805 (turpmāk – Zemes vienība).

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumi) 2495. punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par Detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta Detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja, līdz ar to Detālplānojums nav piemērojams.

Ar Detālplānojuma izstrādes īstenotāju 2015. gada 12. novembrī tika noslēgts līgums Nr. 1.2-16.9/589 “Par detālplānojuma īstenošanas kārtību” (turpmāk – Līgums).

Saskaņā ar Līguma 2.2.2. apakšpunktu Detālplānojuma paredzētās apbūves īstenošanu bija jāuzsāk četru gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantam, detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Termiņš, kurā bija jāuzsāk Detālplānojuma īstenošana, ir beidzies un tas nav pagarināts.

Šobrīd zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā ir mainījies īpašnieks un Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2022. gada 23. augustā ar lietvedības Nr. 14-3/4346, ir reģistrēts jaunā īpašnieka SIA “HEACO Baltic”, reģistrācijas Nr. 40103952795, valdes locekļa Vārds Uzvārds iesniegums (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi Zemes vienībai.

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1., 39.2. un 39.3. apakšpunktu, 96. un 98. punktu, un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.1. apakšpunktu, izskatot zemes vienības īpašnieka SIA “HEACO Baltic” valdes locekļa Vārds Uzvārds Iesniegumu, par detālplānojuma izstrādi zemes vienībai Kapteiņa Zolta iela 132, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1805, saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 12. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132 , Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1805 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Solvitu Beitāni.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF