Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 422

protokols Nr. 14, 17. punkts

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0101,
1300 022 0131 un 1300 022 0130 Jūrmalā, robežu
pārkārtošanu līdz pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā

Izskatot Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvalde), kas nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, pamatojoties uz Ministrijas un Pārvaldes 2017. gada 14. novembra pārvaldīšanas līgumu (Pārvaldes reģistrācijas Nr. 7.8/39/2017-P, Ministrijas reģistrācijas Nr. NĪ/7/2017) (turpmāk - Pārvaldīšanas līgums), iesniegumu (reģistrēti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2022. gada 22. augustā ar Nr. 1.1-19/22S-14689) un Pārvaldes 2022. gada 7. septembra Nekustamo īpašumu izvērtēšanas komisijas protokolu Nr. 99, konstatēts, ka Pārvaldei pārvaldījumā nodotas Ministrijas tiesiskajā valdījumā esošās valsts zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0131, 1300 022 0130 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0101 (turpmāk – Zemes vienības). Zemes vienībām nav veikta zemes robežu kadastrālā uzmērīšana, un tās nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Pārvalde pamatojoties uz Pārvaldīšanas līgumu pārvalda Ministrijas īpašumus, kas Ministrijai nodoti ar Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumu Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā".

Zemes vienības atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ķemeru Nacionālā parka dabas lieguma zonā.

Zemes vienības šķērso Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Kurzemes ielas turpinājums līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0112, kas valsts zemes vienības sadala divās daļās. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk-Teritorijas plānojums), zeme zem ielas atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR), savukārt pārējā valsts zemes vienībās atrodas dabas un apstādījumu teritorijās (DA2 un DA3). Teritorijas plānojumā Kurzemes ielas zemesgabalam visā tās garumā, tai skaitā, posmam, kas šķērso valsts zemes vienības, ir noteiktas sarkanās līnijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” ielu un ceļu uzturēšana neietilpst Pārvaldes funkcijās. Ielu un ceļu uzturēšana atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam ir pašvaldību autonomā funkcija.

Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1. punkts noteic, ka līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1. punktu, likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 14. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 15.2. apakšpunktu, 4.9.2. un 4.9.3. sadaļu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 12. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Zemes vienību robežu pārkārtošanu, sadalīšanu un apvienošanu, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu

2. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 1 platība pēc robežu pārkārtošanas ir 51.50 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 2 platība pēc robežu pārkārtošanas ir 118.00 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 3 platība pēc robežu pārkārtošanas ir 1.60 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

5. Noteikt, ka zemes vienībām Nr. 1 un Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202).

6. Noteikt, ka zemes vienībai Nr. 3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

7. Noteikt, ka zemes vienība Nr. 3 ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas – ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai pildīšanai.

8. Zemes vienību precīzās platības un apgrūtinājumi ar to precīzām platībām tiks noteiktas pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Zemes vienību īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienību teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF