Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 434

protokols Nr. 14, 29. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 322 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 1368, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 9 ar kopējo platību 36,9 m2, kopīpašuma 3690/19220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915 001, kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0915 002, 1300 026 0915 003, 1300 026 0915 004 un kopīpašuma 3690/919220 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915, kura kopējā platība ir 1379 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 9), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 3440 euro (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro), izsoles soli 344 euro (trīs simti četrdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 70 euro (septiņdesmit euro). Dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta Jūrmalas domes lēmumu Nr. 144 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – izsoles noteikumi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2022. gada 17. augustā notika dzīvokļa īpašums Nr. 9 otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 3784 euro (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4. apakšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma Nr. 9 cena ir palielināta par vienu izsoles soli un noteikta 3784 euro (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro), izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022. gada 5. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 344 euro apmērā un 2022. gada 18. augustā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 3 440 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 17. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-4/19 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2022. gada 17. augustā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 9 izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 3784 euro (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr. 9 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 9 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF