Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 435

protokols Nr. 14, 30. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022. gada 26. maijā pieņēma lēmumu Nr. 247 “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 4805 , kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, ar kopējo platību 557,20 m2, palīgēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 004, ar kopējo platību 24,80 m2 un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 4805, ar kopējo platību 2459 m2, ( turpmāk – nekustamais īpašums) , pārdošanu pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 105 400 euro (viens simts pieci tūkstoši četri simti euro), izsoles soli 5 270 euro (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) un izsoles dalības maksu 20 euro (divdesmit euro), kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 17. augustam tika reģistrēts viens izsoles dalībnieks. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), kura piedāvātā nekustamā īpašuma cena ir 110 670 euro (viens simts desmit tūkstoši seši simti septiņdesmit euro), kas paaugstināta par vienu izsoles soli.

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Vārds Uzvārds Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022. gada 8. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 10 540 euro apmērā un 2022. gada 6. septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 100 130 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.8. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.8., 6.9. un 6.10. apakšpunktu, 2022. gada 30. augusta aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2865465/0/2022-AKT un Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 30. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/23), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022.gada 29. augustam notikušās nekustamā īpašuma izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimšanas datums, par pirkuma maksu 110 670 euro (viens simts desmit tūkstoši seši simti septiņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF