Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 439

protokols Nr. 14, 34. punkts

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515,
Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un
pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 11. augustā saņemts nekustamā īpašuma Rankas ielā 3, Jūrmalā īpašnieka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GARTENS”, reģistrācijas numurs 40003565643 (turpmāk – projekta īstenotājs), iesniegums (reģistrēts ar lietvedības Nr. 1.1-37/22S-14222), kurā projekta īstenotājs izsaka priekšlikumu par saviem finanšu līdzekļiem veikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 8515, daļā 42,3 m2 platībā autostāvvietu kabatu izbūvi, gājēju ietves pārbūvi un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 7807, daļā 37,5 m2 platībā iebrauktuves izbūvi un gājēju ietves pārbūvi (turpmāk – Infrastruktūras objekts), kā arī piedāvā izbūvēto Infrastruktūras objektu nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. Izbūvējamā Infrastruktūras objekta provizoriskās izmaksas ir 4340 euro (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit euro), bez pievienotās vērtības nodokļa, un izmaksas tiks precizētas pēc būvdarbu pabeigšanas.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004. gada 5. marta lēmumu Nr. 95 “Par zeme īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rankas iela 6515” izveidots zemesgabals Rankas iela 6515, Jūrmalā ar kopējo platību 1167 m2, Rankas ielas uzturēšanai posmā no Vikingu ielas līdz Tērvetes ielai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004. gada 5. marta lēmumu Nr. 109 “Par zeme īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Vikingu iela 7807” izveidots zemesgabals Vikingu iela 7807, Jūrmalā ar kopējo platību 10326 m2, Vikingu ielas uzturēšanai posmā no Mastu ielas līdz Burtnieku ielai.

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) zemes vienības Rankas iela 6515, Jūrmalā, un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, kurās tiek plānots Infrastruktūras objekts, atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), kur galvenais izmantošanas veids ir inženiertehniskā infrastruktūra, transporta apkalpojošā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra - būves, ko veido ielas, ceļi, laukumi.

Ieguldījumi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ielu un ceļu infrastruktūrā, pamatojoties uz Domes 2011. gada 21. jūlija nolikumā Nr. 12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” un Domes 2020. gada 26. novembra lēmumā Nr. 643 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos” noteikto, tiek plānoti un veikti atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmā noteiktajam, kas tiek apstiprināta vidēja termiņa jeb trīs gadu periodam. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmā, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, tiek iekļautas Jūrmalas valstspilsētas satiksmes infrastruktūras pilnveides un attīstības prioritātes, kas noteiktas atbilstoši infrastruktūras lietotāju blīvumam un intensitātei, prioritāri ieguldījumus veicot satiksmes infrastruktūrā ar augstu nolietojuma pakāpi vai intensīvu izmantošanu, veidojot funkcionālos savienojumus.

Šobrīd spēkā esošajā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.-2024. gada Ceļu fonda izlietojuma programmā zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, ielu infrastruktūras pilnveide, autostāvvietu izbūve nav plānota.

Lai veicinātu vides un infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī ņemot vērā, ka pašvaldība neplāno Infrastruktūras objekta izbūvi zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, savukārt, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta otrajai daļai, Jūrmalas domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem un, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), ir lietderīgi atbalstīt projekta īstenotāja piedāvājumu, pilnvarot un piešķirt projekta īstenotājam tiesības izbūvēt Infrastruktūras objektu, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas tiks izmantots sabiedriskā labuma vajadzībām. Projekta īstenotāja ieceres īstenošanas rezultātā netiek piešķirtas tiesības noteikt attiecīgās zemes vienības Rankas iela 6515, Jūrmalā, Rankas ielas posma satiksmes organizāciju - tās ierobežojumus. Ņemot vērā, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienība Rankas iela 6515, Jūrmalā atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir tiesīga, arī pēc Infrastruktūras objekta izbūves, šī zemes vienības sarkano līniju robežās veikt sabiedriski nozīmīga infrastruktūras investīciju projekta īstenošanu, paredzot publiski pieejamas satiksmes infrastruktūras inženierbūves izbūvi un, ja nepieciešams, Infrastruktūras objekta pārbūvi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotāja iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, otro daļu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 6. septembra sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta īstenotāja ieceri par saviem līdzekļiem izstrādāt, saskaņot, izbūvēt, uzmērīt un nodot ekspluatācijā Infrastruktūras objektu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 6515, daļā 42,3 m2 platībā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 7807, daļā 37,5 m2 platībā. Izbūvēto Infrastruktūras objektu pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, neatlīdzinot Sabiedrībai radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar Infrastruktūras objekta izbūvi.

2. Noteikt, ka Infrastruktūras objekta provizoriskā vērtība ir 4340 euro (četri tūkstoši trīs simti četrdesmi euro ) un tā var mainīties atkarībā no būvniecības tirgus cenu izmaiņām Infrastruktūras objekta izbūves laikā.

3. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

3.1. organizēt vienošanās (pielikums) ar projekta īstenotāju par lēmuma 1. punktā minētā Infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā parakstīšanu;

3.2. pēc Infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā organizēt un nodrošināt tā uzskaiti Administrācijas aktīvu sastāvā.

4. Uzdot Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļai pārraudzīt Infrastruktūras objekta projektēšanas un nodošanas ekspluatācijā procesu.

5. Uzdot Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļai pārraudzīt Infrastruktūras objekta izbūves procesu.

6. Pēc lēmuma 3.1. apakšpunktā minētās vienošanās noslēgšanas un lēmuma 3.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes, ar Administrācijas 2022. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 1.1-14/22-121 “Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā komisijas izveidi” izveidotajai komisijai sniegt Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai apsekošanas aktu un aktu par izbūvētā Infrastruktūras objekta apjomu, vērtību un lietderīgās lietošanas laiku.

7. Pēc lēmuma 3.1. apakšpunktā minētās vienošanās noslēgšanas un lēmuma 3.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes, Domes 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 1.1-14/20/280 “Par instrukcijas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu, tiltu un satiksmes pārvadu grāmatvedības uzskaites instrukcija” apstiprināšanu” noteiktajā kārtībā aktualizēt Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” apstiprināto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ielu, tiltu un satiksmes pārvadu sarakstu.

8. Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt lēmuma 3.1. apakšpunktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 439

(protokols Nr. 14, 34. punkts)

VIENOŠANĀS

Jūrmalā

Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – ADMINISTRĀCIJA), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada ___________lēmumu Nr. ____ “ Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 26.1. apakšpunktu rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARTENS”, reģistrācijas numurs 40003565643 (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS), kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Vārds Uzvārds, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2022. gada 11. augusta iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/22S-14222) un 2022. gada ___________lēmumu Nr.____ “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, noslēdz šādu vienošanos:

1. ADMINISTRĀCIJA piekrīt un piešķir tiesības PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM veikt autostāvvietu un iebrauktuves izbūvi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajās zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 6515, daļā 42,3 m2 platībā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 7807, daļā 37,5 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS), kas norādīts šīs vienošanās pielikumā pievienotajā ģenerālplāna skicē, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņotam un akceptētam tehniskajam projektam un nodot to ekspluatācijā.

2. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS labprātīgi apņemas izbūvēt OBJEKTU un nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā. PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM nav tiesību pieprasīt no ADMINISTRĀCIJAS jebkādu zaudējumu vai OBJEKTA izbūves izdevumu segšanu vai kompensāciju, savukārt ADMINISTRĀCIJAI nav pienākums jebkādā veidā atlīdzināt PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar OBJEKTA izbūvi, tajā skaitā vienošanās izbeigšanas gadījumā.

3. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt Jūrmalas Būvvaldē OBJEKTA būvniecības ieceres iesniegumu pirms būvdarbu uzsākšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šīs vienošanās noslēgšanas dienas.

4. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas uzsākt ar Objekta izbūvi saistītos darbus tikai pēc tam, kad Jūrmalas Būvvaldes izsniegtā būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Jūrmalas Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

6. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS nekavējoties informē ADMINISTRĀCIJU par nepieciešamību pagarināt šīs vienošanās 5. punktā noteikto termiņu. PUSĒM rakstveidā vienojoties, šis termiņš var tikt pagarināts.

7. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS pasūtīs izbūvētā OBJEKTA izpildmērījuma plānu, kurš izstrādāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju par OBJEKTA apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem:

7.1. kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;

7.2. par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

7.3. izpildmērījuma plānā norādīti inženierbūves apjoma rādītāji, eksplikācija un to sadalījumus pa zemes kadastra vienībām;

7.4. izpildmērījuma plānam jābūt saskaņotam ADMINISTRĀCIJAS Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļā.

8. Pēc OBJEKTA izbūvēšanas PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas nodot to ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, rakstiski paziņojot par to ADMINISTRĀCIJAI septiņu darba dienu laikā pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā un sniedzot precīzus OBJEKTA izbūves parametrus pa zemes vienībām (brauktuvju platība, gājēju ietves platība u.c.) un to izbūves izmaksas.

9. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā OBJEKTA īpašnieks (kadastra subjekts) tiek norādīta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.

10. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas nodot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā izbūvēto OBJEKTU, ievērojot šīs vienošanās 9. punktā noteikto, divu mēnešu laikā pēc OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. OBJEKTU pieņem ar ADMINISTRĀCIJAS rīkojumu izveidota komisija.

11. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir atbildīgs pret ADMINISTRĀCIJU un/vai trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar PROJEKTA ĪSTENOTĀJA vai PROJEKTA ĪSTENOTĀJA iesaistīto trešo personu prettiesisku rīcību (kā vainas, tā arī jebkura veida neuzmanības dēļ) un ir saistīti ar šīs vienošanās izpildi.

12. PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM nav tiesību uzstādīt satiksmes organizācijas ceļazīmes, kas apgrūtina un ierobežo OBJEKTA lietošanu trešajām personām pēc OBJEKTA izbūves un nodošanas ekspluatācijā. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir tiesīgs uzstādīt tādas satiksmes organizācijas ceļazīmes, kas ir paredzētas būvprojektā.

13. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas par saviem līdzekļiem atbilstoši vides prasībām sakārtot zemes vienības un būves, kuras tiks skartas, veicot OBJEKTA izbūvi.

14. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas pēc ADMINISTRĀCIJAS rakstveida pieprasījuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar OBJEKTA zemesgabala daļas sakārtošanu, gadījumā, ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS neizpilda šīs vienošanās 13. punktu.

15. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šīs vienošanās, 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš paziņojot par to ADMINISTRĀCIJAI.

16. ADMINISTRĀCIJAI ir tiesības:

16.1. uzraudzīt un dot PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM norādījumus saistībā ar tā veicamajiem darbiem šīs vienošanās ietvaros;

16.2. pieprasīt PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM sakārtot visu OBJEKTA teritoriju par PROJEKTA ĪSTENOTĀJA līdzekļiem, gadījumā, ja OBJEKTS netiek savlaicīgi pabeigts un nodots ekspluatācijā;

16.3. sakārtot OBJEKTU par saviem līdzekļiem un piedzīt no PROJEKTA ĪSTENOTĀJA izdevumus, ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir uzsācis OBJEKTA izbūves darbus, bet nav pabeidzis tos šajā vienošanās norādītajā termiņā vai PROJEKTA ĪSTENOTĀJS ir atkāpies no šīs vienošanās pēc OBJEKTA būvdarbu uzsākšanas;

16.4. neatlīdzinot PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM radušos zaudējumus, izbeigt šo vienošanos, ja ADMINISTRĀCIJA ir nosūtījusi brīdinājumu PROJEKTA ĪSTENOTĀJAM par šīs vienošanās izbeigšanu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav novērsta saistību neizpilde vai rasts cits PUSĒM pieņemams risinājums, šādos gadījumos:

16.4.1. ja PROJEKTA ĪSTENOTĀJS nepilda savas saistības un šis pārkāpums ir vērtējams kā būtisks;

16.4.2. ja būvatļaujā noteiktā termiņā netiek pabeigta OBJEKTA izbūve un OBJEKTS netiek nodots ekspluatācijā un PROJEKTA ĪSTENOTĀJA kavējums pārsniedz vienu mēnesi;

16.4.3. ja OBJEKTA izbūve tiek pārtraukta uz termiņu, kas pārsniedz vienu mēnesi.

16.5. veikt Rankas ielas (posmā no Vikingu ielas līdz Tērvetes ielai) pārbūvi, ja tas nepieciešams sabiedrības vajadzībām, likvidēt PROJEKTA ĪSTENOTĀJA izbūvētās autostāvvietas un to salaidumu ar Rankas ielu, ielas zemes vienības robežās.

17. ADMINISTRĀCIJA apliecina, ka PROJEKTA ĪSTENOTĀJA veiktie ieguldījumi OBJEKTA izbūvē tiks uzskaitīti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības aktīvu uzskaitē, atbilstoši vienošanās 10. punktā minētajam pieņemšanas-nodošanas aktam.

18. PUSES apliecina, ka OBJEKTA izbūve par PROJEKTA ĪSTENOTĀJA naudas līdzekļiem ir atzīstama par ieguldījumiem Jūrmalas valstspilsētas publiskajā infrastruktūrā.

19. Šī vienošanās ietver pilnīgu, labprātīgu PUŠU gribas izpausmi attiecībā uz vienošanās minētajiem noteikumiem.

20. Jebkādi grozījumi vai papildinājumi pie šīs vienošanās ir spēkā tikai tad , ja tie noformēti rakstveidā un abas PUSES tos parakstījušas.

21. Visus ar šo vienošanos saistītos strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

23. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz trīs lapām un pielikumu, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu .

24. Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums – ģenerālplāna skice uz vienas lapas.

25. PUŠU rekvizīti:

ADMINISTRĀCIJA

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr . 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.:67093816, e-pasts: pasts @jurmala.lv

(paraksts*)

Edgars Stobovs

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARTENS”

reģistrācijas Nr. 40003565643

Adrese

Tālrunis, e-pasts

(paraksts*)

V.Uzvārds

* Dokuments parakstī ts ar dro šu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF