Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 440

protokols Nr. 14, 35. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma
izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā,
izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4203, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 007 4203, ar kopējo platību 1445 m2 un bibliotēkas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 007 4203 001, 2008. gada 6. maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000432442.

Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 3103, daļu, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0175, ar kopējo platību 1785 m2 1260/1785 domājamām daļām un ēkas, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 003, 2017. gada 31. augustā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000396726. Īpašuma tiesības uz zemesgabala 525/1785 domājamām daļām nostiprinātas divām privātpersonām.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu”, starp Domi un Jūrmalas Centrālo bibliotēku (turpmāk – Centrālā bibliotēka) 2010. gada 30. decembrī noslēgts Patapinājuma līgums Nr. 1.1-16/945 par ēkas Dzimtenes ielā 15 , Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 003 , nodošanu Centrālās bibliotēkas bezatlīdzības lietošanā tās struktūrvienības – Asaru bibliotēka nodrošināšanai ar telpām.

Pamatojoties uz Domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 548 “Par 2003. gada 22. maija Pilnvarojuma līguma Nr. 01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā”, 2018. gada 6. novembrī ar nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. 1.1-42/4142, nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, nodots valdījumā Centrālajai bibliotēkai tās struktūrvienības – Bulduru bibliotēka nodrošināšanai ar telpām.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 384 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu” paredzēts likvidēt Asaru bibliotēku, slēdzot to apmeklētājiem ar 2022. gada 1. oktobri, kā arī pārvietot Bulduru bibliotēku uz Centrālās bibliotēkas telpām Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā un Jūrmalas teātra telpām Muižas ielā 7, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 6. septembra sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pēc telpu atbrīvošanas izbeigt starp Domi un Centrālo bibliotēku 2010. gada 30. decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā , kadastra Nr. 1300 016 3103, patapinājuma līgumu Nr. 1.1-16/945.

2. Pēc Bulduru bibliotēkas pārvietošanas uz telpām Strēlnieku prospektā 30 un Muižas ielā 7, Jūrmalā, izslēgt no Centrālās bibliotēkas valdījuma nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 4203, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4203 un bibliotēkas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4203 001.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

3.1. sagatavot vienošanos par šī lēmuma 1. punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu;

3.2. sagatavot nodošanas – pieņemšanas aktu par šī lēmuma 2. punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai;

3.3. līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai nodrošināt nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā un Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, uzturēšanu.

4. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt šī lēmums 3.1. apakšpunktā minēto vienošanos un 3.2. apakšpunktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF