Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 444

protokols Nr. 14, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658
”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Jūrmalā”
(Nr. 9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020. gada 17. janvārī noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts) darbību īstenošanai.

Saskaņā ar Vienošanās par projekta īstenošanu 2. pielikuma “Projekta iesnieguma “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” veidlapa un tās pielikumi (Projekta laika grafiks, Finansēšanas plāns, Projekta budžeta kopsavilkums)” 3. pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, kopējās projekta īstenošanai noteiktās izmaksas ir 1 474 774.71 euro (viens miljons četri simti septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro, 71 cents), tai skaitā:

1. projekta attiecināmās izmaksas 1 412 590.00 euro (viens miljons četri simti divpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 00 centi), kur:

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 200 701.50 euro (viens miljons divi simti tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi);

1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 211 888.50 euro (divi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 50 centi), no tā:

1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 31 783.28 euro (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro, 28 centi);

1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12,75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 180 105.22 euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši viens simts pieci euro, 22 centi).

2. Projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 62 184.71 euro (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro, 71 cents).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk - Administrācija) 2022. gada 7. jūlijā tika saņemta Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) 2022. gada 7. jūlija vēstule “Par iespēju veikt grozījumus Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā iekļaujot jaunu pakalpojumu vietu izveidi un pretendējot uz papildus finansējumu” (Administrācijas lietvedības reģistrācijas Nr. 1.1-19/22S-12232), saskaņā ar kuru RPR, sadarbībā ar Labklājības ministriju informēja Administrāciju, ka, ņemot vērā trīs pašvaldību rosinātos grozījumus “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam” (turpmāk – DI plāns) ir samazinājies Rīgas plānošanas reģionā jaunizveidojamo vietu skaits plānotajā pakalpojumu infrastruktūrā, kā rezultātā ir atbrīvojusies arī nesadalīta finansējuma kvota un RPR aicināja pašvaldības, tostarp - Administrāciju izvērtēt iespēju projekta ietvaros paplašināt jaunizveidojamo pakalpojumu infrastruktūru, iekļaujot papildus vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem un attiecīgi projekta ietvaros saņemot papildus finansējumu.

Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, sadarbībā ar Jūrmalas Labklājības pārvaldi, Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centru “Jaundubulti” un Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” Centru “Ķemeri” (turpmāk – Centrs “Ķemeri”), pamatojoties uz RPR vēstulē norādīto, vērtēja lietderību projekta ietvaros palielināt plānoto vietu skaitu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un secināja, ka ir aktualizējusies nepieciešamība attīstīt un pilnveidot Centrā “Ķemeri” pieejamo pakalpojumu – specializētās darbnīcas, jo līdzšinējās specializēto darbnīcu aktivitātes klientiem tiek piedāvātas jau ilgstoši, kā rezultātā mazinās klientu interese izmantot piedāvāto pakalpojumu.

Atsaucoties uz Centra “Ķemeri” iniciatīvu, projekta ietvaros būtu lietderīgi specializēto darbnīcu pakalpojuma attīstīšanai un daudzveidošanai izveidot projekta ietvaros attīstāmajā infrastruktūrā keramikas darbnīcu, kas līdzšinējā DI plānā un projektā netiek paredzēts, tādejādi projekta ietvaros palielinot plānoto vietu skaitu par četrām vietām.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas e-pasta vēstulē, kas reģistrēta Administrācijas lietvedības reģistrā 2022. gada 5. septembrī ar reģistrācijas Nr. 1.1-19/22S-15380, sniegto informāciju, realizējot ieceri par specializēto darbnīcu pakalpojuma pilnveidi, veidojot keramikas darbnīcas pakalpojumu, projekta ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiks palielināts par 185 000.00 euro (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu sastādot 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 692 421.77 euro (viens miljons seši simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro, 77 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

6.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 630 237.06 euro (viens miljons seši simti trīsdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro, 06 centi), kur:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi);

6.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 244 535.56 euro (divi simti četrdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, 50 centi), no tā:

6.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 680.34 euro (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 34 centi);

6.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 855.22 euro (divi simts septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, 22 centi).

6.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 62 184.71 euro (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro, 71 cents).

7. Noteikt, ka Projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 10 % apmērā no lēmuma 6.1.1. punktā un 6.1.2.1. apakšpunktā noteiktās summas jeb 142 238.18 euro (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 18 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem.”.

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF