Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 446

protokols Nr. 14, 44. punkts

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam”
2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumu Nr. 443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 12. septembra atzinumu (protokola Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF