Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 447

protokols Nr. 14, 45. punkts

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs
“Jaundubulti” maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikuma Nr. 18 “Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” nolikums” 21.4. apakšpunktu un Jūrmalas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2022. gada 8. septembra (protokols Nr. 1.2-25/9) atzinumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmums Nr. 107 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 447

(protokols Nr. 14, 45. punkts)

Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām

1 personai diennaktī

32.12

2

Aprūpes mājās pakalpojums

1 personai stundā

8.04

3

Gultasvietas noma

1 diena

23.84

*ar nodokli neapliekamie pakalpojumi


Lejupielāde: DOC un PDF