Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 18

protokols Nr. 16, 7. punkts

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”
nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” (turpmāk – Iestāde), (saīsināti – JSPC “Jaundubulti”), ir Jūrmalas domes (turpmāk - Dome) izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgajam personām, sociālās aprūpes sociālās un rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā, personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušajām personām, īsteno profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

2. Iestādi reorganizē vai likvidē Dome.

3. Iestāde savas funkcijas un uzdevumus veic Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) funkcionālā pārraudzībā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām

4. Iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, patstāvīga bilance, kā arī Domes noteikta parauga veidlapas.

5. Iestādes juridiskā adrese: Jūrmalā, Strēlnieku prospektā, 38, LV-2015.

II. Iestādes struktūra, funkcijas un uzdevumi

6. Iestādi veido šādas struktūrvienības:

6.1. Administrācija;

6.2. Ilgstošas sociālās aprūpes daļa;

6.3. Aprūpes mājās nodaļa;

6.4. Naktspatversme;

6.5. Speciālā transporta nodaļa;

6.6. Saimniecības daļa;

6.7. Centrs “Ķemeri”.

7. Iestādes funkcijas ir:

7.1. nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

7.2. īstenot profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas kvalifikācijas paaugstināšanai darbiniekiem.

8. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Iestāde atbilstoši Domes saistošajiem noteikumiem veic šādus uzdevumus:

8.1. Ilgstošas sociālās aprūpes daļa:

8.1.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām;

8.1.2. “zupas virtuves” pakalpojums.

8.2. Aprūpes mājās nodaļa:

8.2.1. aprūpes mājās pakalpojumi, ņemot vērā Labklājības pārvaldes noteikto aprūpes līmeni;

8.2.2. servisa dzīvokļa pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem.

8.3. Naktspatversme sniedz naktspatversmes pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

8.4. Speciālā transporta nodaļa sniedz speciālā transporta un pavadoņa pakalpojumu.

8.5. Saimniecības daļa:

8.5.1. nodrošina Iestādes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus: nodrošina Iestādes izmantotajās telpās elektroapgādes, vēdināšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, šo sistēmu racionālas izmantošanas kontroli;

8.5.2. organizē inventāra, mēbeļu iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti, sadali, piedalās pamatlīdzekļu inventarizācijās;

8.5.3. nodrošina Iestādes telpās tīrību un kārtību, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu uzturēšanu;

8.5.4. nodrošina biroja tehnikas iegādi, organizē šīs tehnikas apkopi un remontu;

8.5.5. nodrošina transportlīdzekļu iegādi Iestādes vajadzībām, to remontu un tehnisko nodrošinājumu;

8.5.6. atbilstoši daļas kompetencei organizē un kontrolē iepirkumu procedūras.

8.6. Centrs “Ķemeri”:

8.6.1. pakalpojums “Grupu dzīvoklis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

8.6.2. pakalpojums “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”;

8.6.3. pakalpojums “Specializētās darbnīcas”.

8.7. Īsteno pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas Iestādei noteikto funkciju veikšanai.

8.8. Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar juridiskajām un fiziskajām personām Iestādei noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai.

III. Iestādes darba organizācija

9. Iestādi vada Iestādes vadītājs, kura kompetence noteikta nolikumā un amata aprakstā. Vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Vadītāja pieņemšanu un atlaišanu no amata apstiprina Dome, darba līgumu ar vadītāju slēdz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.

10. Iestādes vadītāja prombūtnes laikā Iestādes darbu vada ar Iestādes vadītāja rīkojumu norīkots Iestādes struktūrvienības vadītājs.

11. Iestādes vadītājs atbild par Iestādes darbību un uzdevumu izpildi, iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un funkcionēšanu.

12. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vadītājam ir šādas tiesības:

12.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Iestādi, slēgt saimnieciska rakstura līgumus un veikt saimnieciska rakstura darījumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

12.2. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par Iestādes finanšu līdzekļu un mantas racionālu izlietojumu;

12.3. atbilstoši Domes apstiprinātajam pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam pieņemt darbā vai atbrīvot no darba Iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku pienākumus, apstiprināt darbinieku amata aprakstus, nodrošināt viņu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

12.4. izdot iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus;

12.5. deleģēt Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu.

13. Iestādes vadītājam ir šādi pienākumi:

13.1. nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam;

13.2. plānot, organizēt, kontrolēt un atbildēt par Iestādes darbību un noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un tās darbību;

13.3. nodrošināt Iestādes sniegto pakalpojumu saņēmēju drošību Iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp attiecībā uz higiēnas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, personu datu un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;

13.4. racionāli un lietderīgi rīkoties ar Iestādei nodoto pašvaldības mantu un piešķirtajiem finanšu resursiem, kā arī atbildēt par Iestādes budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

13.5. organizēt un vadīt Iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi, atbildēt par izdoto normatīvo aktu, rīkojumu, pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

13.6. saskaņot ar Labklājības pārvaldi:

13.6.1. kārtējā gada budžeta pieprasījumu un budžeta grozījumu pieprasījumus;

13.6.2. jautājumus, kas tiek virzīti izskatīšanai Domes deputātu komitejās un Domes sēdēs;

13.6.3. priekšlikumus, kas saistīti ar izmaiņām Iestādes funkcijās un uzdevumos.

13.7. organizēt nepieciešamās darbības fizisko personu datu aizsardzībai, tostarp nodrošināt fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulas par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 /EK;

13.8. nodrošināt iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās paaugstināšanu.

IV. Iestādes tiesības

14. Iestādei ir tiesības:

14.1. pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskām un juridiskām personām Iestādes funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

14.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atgūt no klientiem un to apgādniekiem samaksu par klientiem sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja maksa noteikta ar Labklājības pārvaldes lēmumiem un līgumiem starp Iestādi, klientu un/vai tā apgādnieku, un, ja līgumsaistības pilnībā vai daļēji netiek pildītas;

14.3. sniegt informāciju fiziskajām un juridiskajām personām par Iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

14.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām atbilstoši Iestādes kompetencei;

14.5. organizēt un piedalīties dažāda līmeņa semināros un sanāksmēs par Iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

14.6. saskaņojot ar Labklājības pārvaldi un domi, sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus par Iestādes sniegtajiem pakalpojumiem.

V. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

15. Iestādes darbinieka amata pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta ārējos normatīvajos aktos, darba līgumā un amata aprakstā, ko apstiprina Iestādes vadītājs.

16. Darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā, vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

17. Iestādes darbinieki ir atbildīgi par darba pienākumu izpildes gaitā iegūto personas datu neizpaušanu trešajām personām.

VI. Klientu tiesības un pienākumi iestādē

18. Pakalpojumu saņēmēju (klientu) tiesības un pienākumi noteikti ārējos normatīvajos aktos, līgumos, kuri tiek slēgti ar klientiem par pakalpojuma sniegšanu, un struktūrvienību iekšējās kārtības noteikumos.

VII. Iestādes manta un finansējums

19. Iestādes manta ir pašvaldības manta, kas atrodas Iestādes valdījumā.

20. Iestādei ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros iegādāties Iestādes darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt Iestādes valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldībā noteiktās iekšējās kārtības noteikumiem. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības budžetā:

21. Iestādes finanšu avoti ir:

21.1. pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi;

21.2. ziedojumi un dāvinājumi;

21.3. projektu līdzekļi;

21.4. maksas pakalpojumi.

22. Iestādes finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Domes apstiprinātām ieņēmumu un izdevumu tāmēm kārtējam gadam.

23. Par Iestādes saimnieciski finansiālo darbību atbild Iestādes vadītājs.

24. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Iestādes grāmatvedība. Iestādes grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaņā ar Iestādes un Domes Centralizētās grāmatvedības uzskaites kārtību.

VIII. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

25. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs.

26. Vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem Iestādes darbiniekiem.

27. Iestāde savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus Iestādes funkciju un uzdevumu īstenošanā Domei, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību un saskaņojot ar Labklājības pārvaldi, un pilda to noteiktos uzdevumus.

28. Iestāde pēc pieprasījuma iesniedz Domei un Labklājības pārvaldei pārskatus par tās funkciju un uzdevumu izpildi.

29. Iestādes klientu lietas tiek izstrādātas, uzglabātas un iznīcinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iestāde ir pienākums uzrādīt klienta lietu pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma.

30. Iestāde sagatavo un iesniedz pārskatus Domes noteiktajā kārtībā Domei un Labklājības pārvaldei par Iestādes budžeta izpildi.

31. Iestāde iesniedz Labklājības pārvaldei izskatīšanai un/vai saskaņošanai priekšlikumus vai lēmumu projektus Iestādes kompetences ietvaros.

32. Iestāde kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Iestādes nomenklatūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

33. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

IX. Noslēguma jautājumi

34. Par nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Iestādes vadītājs.

35. Nolikumā minēto funkciju un uzdevumu efektīvas izpildes nodrošināšanai Iestādē var tikt izveidotas komisijas, projektu vadības, ieviešanas vienības un darba grupas.

36. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

37. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2019.gada 26.septembra nolikums Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF