Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 501

protokols Nr. 16, 52. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 18 ar kopējo platību 38,3 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 18), 2010. gada 15. martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7047 18.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 6405, 2492 m2 platībā, nostiprinātas privātpersonai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6007.

Dzīvokļa īpašums Nr. 18 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 18, konstatēja, ka dzīvokļa iekšējā apdare ir nolietota. Sanitārtehniskajā telpā ir bojāts ūdens maisītājs, līdz ar to ir nepieciešamā tā nomaiņa, tāpat ir nepieciešams veikt ūdensvada cauruļu nomaiņu. Visās telpās nepieciešams uzstādīt un atjaunot griestu apgaismojumu, gaitenī nepieciešams nomainīts kontaktligzdas un gaismas slēdžus (2022. gada 6. maija apsekošanas akts Nr. 8.1-27/10). Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvbalsts”, sagatavoja dzīvokļa Nr. 18 remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr. 18 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 7 020,03 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa nav tiesīga šādā ēkā esošu dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 18 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 5. septembrī

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 6. septembrī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 4. oktobrī

24 000

12 013

6 941,95

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka 96 % no daudzdzīvokļu mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 78 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 3 dzīvokļi), Jūrmalas valstspilsētas administrācijai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 18, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 18 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 4. oktobra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/10) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro), izsoles soli – 1 680 euro (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz A tsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 4. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/10), kā arī Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 11. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 18 ar kopējo platību 38,3 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 18).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 18:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro);

2.2. izsoles soli 1 680 euro (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 18 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr. 18 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF