Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 503

protokols Nr. 16, 54. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, ar kopējo platību ir 1789 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 7) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 6 602 euro, pirmās izsoles soli 463 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 7 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 16. septembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022. gada 21. septembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 7 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 7 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 7 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 13. jūnijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 21. jūnijā

5 900

6 602

5 282

6 602

1 787,57

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 4. oktobra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/10) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 5 282 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), noapaļojot uz veseliem euro, izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 370 euro, noapaļojot uz veseliem euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 7 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 4. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 11. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, kura kopējā platība ir 1789 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 7), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 7, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 5 282 euro (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro);

2.2. otrās izsoles soli – 370 euro (trīs simti septiņdesmit euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 528,20 euro (pieci simti divdesmit astoņi euro un 20 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 7 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 7 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF