Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 513

protokols Nr. 16, 64. punkts

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā,
daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” (turpmāk – AP2022), 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P1.4. “Viesmīlības pakalpojumu attīstība” rīcības virziena R1.4.3. “Citu tūrisma pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr. 17 “Tūrisma pakalpojumu piedāvājuma dažādošana” un 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas "Rīcības plāns" h) apakšnodaļas "Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns 2022.-2024. gadam" investīciju projektam Nr. 29 “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai (ITI SAM 3.3.1.)”, kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumam Nr. 66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”, Jūrmalas valstspilsētas administrācija īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, Nr. 3.3.1.0/18/I/001 (turpmāk – projekts), ietvaros tika veikti būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori””, Straumes ielā 1A, Jūrmalā, par ko 2019. gada 6. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Straumes ielā 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 009 6617 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013. gada 3. jūlija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000075172.

Īstenotā projekta mērķis ir dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas valstspilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un izveidojot Ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1A, Jūrmalā, atbilstoši AP2022 noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai. Ņemot vērā, ka AP2022 izpildes termiņš beidzas ar 2022. gada 31. decembri, AP2022 saistības pārņem ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” pieņemtā un ar 2023. gada 1. janvārī spēkā esošā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.-2029. gadam (turpmāk – AP2029), kur AP2029 Rīcības plāna prioritāte “Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai (T)” rīcības virziens “Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums (T1)” uzdevums T1.2. “Sekmēt aktīvā tūrisma pieejamību visās sezonās” darbības T1.2.1.“Veicināt, attīstīt un popularizēt ūdenstūrisma pakalpojumus, t.sk. starppilsētu (Jūrmala–Rīga, Jūrmala–Jelgava) ūdens satiksmi vasaras periodā” iznākuma rādītājs paredz “Attīstīts un uzturēts ūdenstūrisma pakalpojumu centrs Straumes ielā 1A, attīstīta uzņēmējdarbības vide ūdenstūrisma pakalpojumu sniegšanai. Attīstīta starppilsētu ūdens satiksme vasaras periodā (uz Rīgu un Jelgavu)”.

Lai nodrošinātu 2019. gada 6. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtās “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/001” par saimnieciskās darbības sekmēšanu un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, projekta ietvaros pārbūvēta ēka Straumes ielā 1A, Jūrmalā. Ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā izveidotas nomas telpas komersantiem un labiekārtota ēkai piegulošā teritorija. Organizējot nomas tiesību izsoli, tiks nodrošināta projekta iznākuma rādītāju sasniegšana :

1) komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotas infrastruktūras – 3 komersanti;

2) jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūra – 13 darba vietas;

3) no projekta ietvaros veiktajam investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 629310,21 euro.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 97) 23. punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 97 80. punktam nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2022. gada 14. septembrī noteiktā nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 6617 001 pirmā stāva telpu Nr. 2, 4, 5, 6, 7 150,70 m2 platībā un zemesgabala daļas 345,70 m2 platībā, tirgus nomas maksa mēnesī ir 1248,00 euro (ko veido 998,00 euro jeb 79,97 % no zemesgabala nomas maksas un 250,00 euro jeb 20,03 % no telpu nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, MK noteikumi Nr. 97 12., 23. un 80. punktu, Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 4. augusta sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 8-2-3/17) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 11. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/8), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā daļu, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6617 001, kas sastāv no pirmā stāva telpām Nr. 2, 4, 5, 6, 7 150,70 m2 platībā un zemesgabala daļas 345,70 m2 platībā (tai skaitā viena autostāvvieta) (turpmāk – Iznomājamais objekts), līdz 2027. gada 31. decembrim komercdarbības veikšanai.

2. Apstiprināt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 1248,00 euro mēnesī (ko veido 998,00 euro jeb 79,97 % no zemesgabala nomas maksas un 250,00 euro jeb 20,03 % no telpu nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un izsoles soli 125,00 euro.

4. Uzdot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Iznomājamā objekta rakstiskas nomas tiesību izsoles organizēšanai un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai ar izsoles uzvarētāju.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF

Nekustamā īpašuma nomas līguma 2. pielikums "Telpu plāns" PDF


Lejupielāde: DOC un PDF