Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 579

protokols Nr. 18, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likums 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 788 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikumu, kas spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 15. novembra atzinumiem Nr. 17-18/44, Nr. 17-18/45 un Nr. 17-18/48, 2022. gada 16. novembra atzinumiem Nr. 17-18/43 un 2022. gada 1. decembra atzinumiem Nr. 17-18/48, Nr. 17-18/49, Nr. 17-18/50 un Nr. 17-18/51, 2022. gada 8. decembra atzinumiem Nr. 17-18/52, Nr. 17-18/53 un Nr. 17-18/54, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 11. pielikuma (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” darbinieku skaita saraksts) 2. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1,00

970

970

1.2. Izteikt Lēmuma 20. pielikuma (Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 15. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

15.

Direktora vietnieks

1,00

1165

1165

1.3. Izteikt Lēmuma 21. pielikuma (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 2. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Direktora vietnieks

1,00

1165

1165

1.4. Lēmuma 29. pielikumā (Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) likvidēt 26. amata vienību – Apkopējs (sezonas).

1.5. Izteikt Lēmuma 30. pielikumu (Jūrmalas muzeja darbinieku skaita saraksts) šādā redakcijā:

“30. pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2020. gada 22. decembra lēmumam Nr. 859
(protokols Nr. 24, 1. punkts)
Jūrmalas muzeja
darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1.

Muzeja direktors

1,00

1 725

1 725

2.

Direktora vietnieks

1,00

1 482

1 482

3.

Direktora vietnieks (pētniecības un krājumu darbā)

1,00

1 482

1 482

4.

Personāla vadības speciālists/vecākais lietvedis

1,00

1190

1190

5.

Saimniecības vadītājs

1,00

984

984

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

1,00

984

984

7.

Galvenais krājuma glabātājs

1,00

1 158

1 158

8.

Krājuma glabātājs

3,00

984

2 952

9.

Eksponātu uzraugs

2,00

809

1618

10.

Mākslas eksperts

1,00

1071

1071

11.

Dežurants

1,00

620

620

12.

Apkopējs

2,00

620

1240

13.

Sētnieks

0,75

620

465

Mākslas un izstāžu nodaļa

14.

Mākslas un izstāžu nodaļas vadītājs

1,00

1382

1382

15.

Muzejpedagogs

1,00

1071

1071

16.

Apmeklētāju centra speciālists

1,00

984

984

Filiāle - Aspazijas māja

17.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs

1,00

1 071

1 071

18.

Apkopējs

1,00

620

620

19.

Apmeklētāju centra speciālists

1,00

984

984

20.

Tehniskais darbinieks

1,00

620

620

Filiāle - Jūrmalas brīvdabas muzejs

21.

Jūrmalas brīvdabas muzeja vadītājs

1,00

1 158

1 158

22.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs

1,00

1 071

1 071

23.

Krājuma glabātājs

1,00

984

984

24.

Remontstrādnieks

1,00

620

620

25.

Ēkas un teritorijas dežurants

4,00

620

2480

Filiāle- Izstāžu nams Bulduri

26.

Ekspozīciju un izstāžu kurators

1,00

984

984

27.

Tehniskais speciālists

1,00

722

722

28.

Eksponātu uzraugs

1,00

809

809

29.

Apkopējs

1,00

620

620

Kopā mēnesī

35,75

33 151

1.6. Lēmuma 32. pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.6.1. Likvidēt 15.amata vienību – Bērnu baleta studijas vadītājs.

1.6.2. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

59.

Skaņu operators, tehniskais darbinieks

1,00

722

722

1.6.3. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

86.

Skaņas, gaismas operators, tehniskais darbinieks

1,00

722

722

1.7. Lēmuma 33. pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts:

1.7.1. Izteikt 8. 1 punktu šādā reakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

8.1

Referents

1,00

1174

1174

1.7.2. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

43.

Sagādnieks

4,00

994

3976

1.7.3. Likvidēt 44. amata vietu - Referents.

1.7.4. Izteikt 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

45.

Automobiļa vadītājs

2,00

896

1792

46.

Garderobists

2,00

620

1240

1.7.5. Izteikt 98.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

98.1

Vecākais projektu vadītājs (līdz 30.12.2025.)

1,00

1482

1482

1.7.6. Likvidēt 227. amata vienību – Referents.

1.8. Lēmuma 35. pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” darbinieku skaita saraksts):

1.8.1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.

Fizioterapeits

0,25

1071

268

1.8.2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

11.

Lietvedis

0,75

896

672

1.9. Lēmuma pielikumos visas algas likmes, kas ir no “500 euro” līdz “619 euro” aizstāt ar algas likmi “620 euro”

1.10. Aizstāt visā tekstā amatam “Logopēds” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.11. Aizstāt visā tekstā amatam “Logopēds-defektologs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.12. Aizstāt visā tekstā amatam “Skolotājs logopēds” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu, izņemot Jūrmalas Ķemeru pamatskolu.

1.13. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības logopēds” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.14. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības skolotājs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.15. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.16. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.17. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas sporta skolotājs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.18. Aizstāt visā tekstā amatam “Izglītības psihologs” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.19. Aizstāt visā tekstā amatam “Interešu izglītības skolotājs (pirmsskolas vecuma bērniem)” algas likmi “970” ar “1070” un attiecīgi amatalgu.

1.20. Aizstāt visā tekstā amatam “Pirmsskolas izglītības metodiķis” algas likmi “996” ar “1100” un attiecīgi amatalgu.

2. Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētāja

R.Spoģe


Lejupielāde: DOC un PDF