Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 608

protokols Nr. 18, 43. punkts

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un
trešo izsoli

Jūrmalas dome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 320 “Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 8803, ar kopējo platību 914 m2 (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 16 100 euro, izsoles soli 1 127 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 29. augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2022. gada 8. septembrī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2022. gada 15. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 436 “Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma zemesgabalu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 12 880 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 14. novembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022. gada 24. novembrī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala otro elektronisko izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem. Ņemot vērā, ka ir izrādīta interese par zemesgabalu, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam, publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas priekšlikums ir rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, nepazeminot izsoles sākumcenu.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 31. martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 %)

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 9. maijā

16 100

16 100

12 880

9 660

357

357

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 6. decembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/13) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 9 660 euro, izsoles soli (7 %) – 677 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 436 “Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 6. decembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības jautājumu komitejas 2022.gada 13. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 8803, ar kopējo platību ir 914 m2, (turpmāk – zemesgabals) otro izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 9 660 euro (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro );

2.2. trešās izsoles soli – 677 euro (seši simti septiņdesmit septiņi euro) ;

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro );

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 966 euro (deviņi simti sešdesmit seši euro ).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto .

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF