Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 320

protokols Nr. 11, 78. punkts

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 8803, ar kopējo platību 914 m2, 2017. gada 1. jūnijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000567570.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “P ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr.8 “P ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC28).

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- zemesgabals atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap ūdens ņemšanas vietu;

- zemesgabals atrodas sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 16. marta izziņa Nr. 14-2/10.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Administrācijā saņemts nekustamā īpašuma Slimnīcas ielā 6, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā 2022. gada 10. martā, Nr. 1.1-39/22S-4741) par iespējamo zemesgabala atsavināšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 31. martā

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 9. maijā

16 100

357

357

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 12. maija sēdē (protokols Nr. 8.2-7/5) izskatīja jautājumu par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 16 100 euro (sešpadsmit tūkstoši viens simts euro) un izsoles soli noteikt 1 127 euro (viens tūkstotis viens simts divdesmit septiņi euro). Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro (divdesmit euro).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu , 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas M antas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 12. maija sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/5) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 14. jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo zemesgabalu Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8803, ar kopējo platību 914 m2.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 16 100 euro (sešpadsmit tūkstoši viens simts euro);

2.2. izsoles soli – 1 127 euro (viens tūkstotis viens simts divdesmit septiņi euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF