Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 610

protokols Nr. 18, 45. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2022. gada 25. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 501 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 18 ar kopējo platību 38,3 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 18) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 24 000 euro, pirmās izsoles soli 1 680 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 18 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 2. decembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022. gada 6. decembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 18 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 18 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 18 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 5. septembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 6. septembrī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 4. oktobrī

24 000

24 000

19 200

12 013

6 941,95

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 6. decembra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/13) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 19 200 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 1 344 euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 18 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 501 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 6. decembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības jautājumu komitejas 2022. gada 13. decembra atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0693, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 18 ar kopējo platību 38,3 m2 un kopīpašuma 3830/304260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 18), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 18, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 19 200 euro (deviņpadsmit tūkstoši divi simti euro);

2.2. otrās izsoles soli – 1 344 euro (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 920 euro (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 18 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 18 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 501 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF