Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 623

protokols Nr. 18, 60. punkts

Par “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas
attīstības plāna 2020.–2026. gadam” 2021. gada
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, Sporta likuma 3. panta 4. punktu un 7. pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 152 “Par Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam apstiprināšanu” 2.2. apakšpunktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 14. decembra sēdes (protokols Nr. 1.2-21/13) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam” uzraudzības ziņojumu par 2021. gadu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF