Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 22. decembrīNr. 625

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409
“Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam
un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu un 15. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6. un 7. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3. panta otro daļu, 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmu 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā saskaņā ar Attīstības programmu, ņemot vērā Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2022. gada 21. decembra atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” šādus grozījumus 1. pielikumā:

1.1. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas sadaļu “Rīcības plāns” , saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

1.2. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas sadaļu „Investīciju plāns”, saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikumu.


2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikuma Nr.2 pielikumsPDF

Pielikuma Nr.2 pielikuma 1.pielikumsPDF

Pielikuma Nr.2 pielikuma 2.pielikumsPDF

Pielikuma Nr.2 pielikuma 2.pielikuma pielikumsPDF


Lejupielāde: DOC un PDF