Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022. gada 22. decembrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Romāns Mežeckis, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Jānis Asars, Uldis Kronblūms, Iveta Blaua, Guntars Anspoks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Emīls Rokjānis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

Zanda Pakere

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu

2.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu

1. Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 624)

Ziņotājs:

Z.Pakere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu.

2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (nolikums Nr. 89)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās par rakstiski sagatavoto un domes priekšsēdētājai un deputātiem iesniegto priekšlikumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, lūdzot nolikuma projekta 12., 13., 14., un 24.punktu izteikt šādā redakcijā:

12. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 4,13. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.

13. Domes priekšsēdētāja vietniekam/iem mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 3,63. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.

14. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (izņemot Finanšu komitejas) mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 2,8. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.

24. Deputātam kopējais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 1,36. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.

Likumdevējs neliedz piemērot Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktos maksimālos koeficientus, tomēr situācijā, kad pašvaldībā ir darbinieki ar ievērojami mazu atalgojumu, kas atpaliek no nozarē vai citās pašvaldībās maksātā, būtu nepieciešams noteikt samērīgu deputātu atalgojumu atbilstoši vispārējai situācijai valstī. Šāda pieeja tiek izmantota arī citās pašvaldībās. Priekšlikumā iekļautie koeficienti aprēķināti izejot no tā, ka katrā no kategorijām ir inflācijai atbilstošs 22% pieaugums attiecībā pret pašreizējo atalgojumu. Aicina deputātus pārdomāt šo priekšlikumu un šobrīd par šo jautājumu nelemt.

J.Asars aicina, ņemot vērā esošo finansiālo situācijā valstī un to, ka pašvaldībā ir vairāki darbinieki ar mazu atalgojumu, noteikt samērīgu deputātu atalgojumu, piemērojot nevis maksimālo koeficientu, bet atbilstoši esošajai inflācijai, kas ir 22%. Aicina apdomāt par to, kāds signāls tiek raidīts sabiedrībai, ja domes priekšsēdētājai, divas dienas pēc apstiprināšanas amatā, tiek palielināta alga par 54%. Aicina sagatavoto nolikuma projektu neatbalstīt.

R.Sproģe izsakās, ka algas nav palielinātas no 2013.gada, lai gan minimālā alga valstī ir palielināta vairākkārt. Acīmredzot lēmējvarai ir bijuši savi apsvērumi, lai noteiktu amatu atalgojumu kritērijus ar šādiem koeficientiem. No nākamā gada arī visiem pašvaldības darbiniekiem ir plānots algu pielikums. Tas būtu noticis jau ar nākamā gada 1.janvāri, bet diemžēl daļa no viņiem nav pārskatījusi atalgojumu attiecībā pret amata pienākumiem amata saimju kategorijās. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu, bet vispirms balsot par U.Kronblūma un J.Asara iesniegto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma un J.Asara priekšlikumu (“par” – 4 (I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua),, “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – balsoja “pret”, jo nepiekrīt domes priekšsēdētājas apgalvojumam par to, ka ir inflācija un tā rezultātā ir jāceļ algas. Atgādina, ka deputātu algas tiek noteiktas pēc koeficienta, piemērojot vidējam atalgojumam valstī. Sagatavoto nolikuma projektu neatbalstīja, jo, viņaprāt, ir neglīti no domes priekšsēdētājas puses tas, ka, divas dienas pēc apstiprināšanas amatā, tiek palielināts atalgojums, kā arī tas, ka bijušajam domes priekšsēdētājam, kurš šobrīd ir apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieka amatā, arī, proporcionāli domes priekšsēdētāja algai, palielināsies atalgojums.

J.Lediņš izsakās par balsošanas motīviem – uzskata, ka galvenais rādītājs pēc kā ir vērtējams domes darbs ir iedzīvotāju apmierinātība ar domes darbu par dzīvi Jūrmalā, ko apliecina SKDS aptaujas dati, un tas ir bijušā domes priekšsēdētāja G.Trukšņa un viņa komandas nopelns.

U.Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem – balsojis “pret” maksimālo koeficientu noteikšanu, lai gan likumdevējs ļāvis arī noteikt citādi. Ļoti žēl, ka deputāti neieklausījās konstruktīvā, nevis populistiskā priekšlikumā.

J.Asars izsakās par balsošanas motīviem – balsoja “pret”. Viņaprāt, ir skaidrs, kāpēc šāds sasteigts lēmums tiek pieņemts, lai G.Truksnim tiktu palielināta alga un saglabāta ietekme.

I.Blaua izsakās par balsošanas motīviem – uzskata, ka skaitīt naudu cita maciņā nav diez ko jauks paradums. Piekrita U.Kronblūma priekšlikumam, jo tas ir samērīgs un proporcionāls ekonomiskajai situācijai valstī. Valsts ir noteikusi “griestus” un tos var pieņemt vai nepieņemt. Vērš uzmanību, kas šis nolikums attiecas arī uz visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Balsoja “par”, jo balsojot “pret” tāpat šis nolikums tiktu pieņemts.

R.Sproģe izsakās par balsošanas motīviem – kā zināms, no 2013.gada algas netika palielinātas. Šobrīd ir redzams, ka no 2013.gada dome strādā ļoti labi, pilsēta attīstās, kas ir pateicoties G.Truksnim un viņa komandas darbam. Šis algu paaugstinājums ir likumsakarīgs, jo ilgstoši valstī tāda atlīdzības reforma nav bijusi.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 625)

Ziņotājs:

J.Milberga

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu aktivitātē P1.2.1. paredzēt ne tikai soliņu nodrošināšanu pludmalē, bet arī to pieejamību citur pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua),, “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu (saistošie noteikumi Nr. 62)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

R.Sproģe izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projektā iekļaut Jūrmalas domes priekšsēdētāja pilnvarojumu pedagogu mērķdotāciju saskaņošanai. R.Parasigs-Parasiņš - ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu palīgu zemo atalgojumu, izsaka priekšlikumu no tāmes Nr.08.100.050. JPD 9010 “Sporta atbalsta pasākumi” EKK 2322 100.000 EUR, kas ir līdzvērtīgi volejbola čempionāta atbalstam, novirzīt uz Jūrmalas p.i.i. “Austra koks”, “Bitīte”, “Katrīna”, “Lācītis”, “Madara”, “Mārīte”, “Namiņš”, “Podziņa”, “Saulīte”, “Zvaniņš”, “Taurenītis” un “Ābelīte” tāmēm EKK 1110 pirmsskolas pedagogu palīgu algu palielināšanai par 20%.

R.Sproģe – šobrīd tiek pārskatīts visu pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojums un ar 2023.gada 1.martu paredzēts tā palielinājums, tai skaitā arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu palīgiem.

I.Blaua uzskata, ka atalgojuma palielinājums būtu jāpārskata visiem pašvaldību iestāžu darbiniekiem reizē, jo šobrīd ne tikai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu palīgi saņem minimālo atalgojumu.

R.Mežeckis izsakās, ka, lai, vai cik būtu atbalstāmi deputātu sēdes laikā izteiktie priekšlikumi, tomēr uzskata, ka priekšlikumi tik apjomīgam dokumentam kā budžeta projekts, ir jāiesniedz rakstiski līdz sēdes sākumam.

R.Sproģe - tā kā R.Parasiga-Parasiņa priekšlikums nav sagatavots un iesniegts rakstiski, uz balsošanu to neliek.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis),, “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars, I.Blaua)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu.

I.Blaua izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā atturējās, jo nav bijis pietiekoši daudz laika, lai izskatītu apjomīgo budžeta projektu.

J.Asars izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā atturējās, jo budžeta projektā netika iekļauti vairāki Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu budžeta pieprasījumi. Ir skumji, ka, lai pieliktu algu palielinājumu pirmsskolas pedagogu palīgiem ir jāgaida līdz 1.martam, bet, lai pieliktu algas paši sev, par to var nobalsot jau šodien.

Sēde slēgta plkst.11.55

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF