Stājas spēkā 01.04.2022.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 12

protokols Nr. 6, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

93 391 519

euro

kārtējā gada izdevumi

126 009 617

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 618 098

euro

Finansēšana

32 618 098

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

706 468

euro

Aizņēmumi

21 056 595

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.06.600.030.JPD.0510, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.01.110.030.0570, Nr.06.600.030.0570, Nr.08.100.030.0570, Nr.09.210.030.0570, Nr.10.920.060.JPD.0900, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.08.100.050.9010, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.04.900.830.JPD.JPV, Nr.04.900.840.JPD.JPV, Nr.01.890.890.JPD.JPV;

1.3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

1.3.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmi Nr.09.100.001.BIT;

1.3.5. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.P063.JCB;

1.3.6. Jūrmalas kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.7. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr.10.700.067.JSPCJ, Nr.10.200.068.JSPCJ, Nr.10.120.070.JSPCJ, Nr.10.200.072.JSPCJ;

1.3.8. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram "Kauguri" tāmi Nr.10.700.071.JSPCK;

1.3.9. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

1.3.10. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

1.3.11. Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmi Nr.08.290.001.KVDC;

1.3.12. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmi Nr.09.100.001.LAC;

1.3.13. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.10.700.060.LP99;

1.3.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr.09.100.001.MAD;

1.3.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmi Nr.09.100.001.MAR;

1.3.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmi Nr.09.100.001.SAUL;

1.3.18. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.001.SS;

1.3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

1.3.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmi Nr.09.100.001.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmi Nr.09.100.P064.SAUL;

1.4.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmi Nr.09.100.P062.LAC;

1.4.3. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai tāmi Nr.01.110.001.VK;

1.4.4. Futbola skolai tāmi Nr.09.510.P066.FS;

1.4.5. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr. 09.510.P065.MZVS;

1.4.6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” tāmi Nr.05.200.910.JU.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022.gadā 13 283 933 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.7. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Noteikt, ka Jūrmalas domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” budžeta finansētām institūcijām (juridiskām personām) ar Ukrainas krīzi saistītu jautājumu risināšanai, nepārsniedzot 250 000 euro.”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 7.1.apakšpunktu, 7.2.apakšpunktu un 13.punktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 9.marta, 16.marta, 18.marta, 23.marta rīkojumiem Nr.1.1-14/22/73, Nr.1.1-14/22/80, Nr.1.1-14/22/84, Nr.1.1-14/22/89 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.01.110.001.JPD.1400, Nr.10.920.060.JPD.0900, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.08.100.001.JSSC, Nr.09.100.001.PODZ, Nr.05.100.005.JPD.0550;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai apstiprinātās tāmi Nr.01.110.001.JPD.1400;

2.2.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.100.001.PODZ,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF