Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2022.gada 30.jūnija 33.saistošajiem noteikumiem

2022.gada 5.maijāNr. 15

protokols Nr. 9, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr.20
“Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 7.punktu
un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Aizstāt visā tekstā vārdu “pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 6.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1.1. pie Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijas ēkām, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrību ēkām, - pastāvīgi;”.

4. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.2. Jūrmalas valstspilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.”.

5. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.1. Jūrmalas valstspilsētas logotipu, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu, var lietot tādos pasākumos un to informatīvajos un reklāmas materiālos:”.

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Simbolikas lietošanas atļauju (4.pielikums), pamatojoties uz Jūrmalas Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz un paraksta pašvaldības izpilddirektors.”.

7. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Simbolikas komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Jūrmalas domes lēmumu.”.

8. Izteikt 13. punktā šādā redakcijā:

“13. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju Apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo e-pasta adresi. Iesniegumā norāda:”.

9. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

“23. Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 24. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.”.

10. Svītrot 27. punktu.

11. Aizstāt 1., 2. un 3.pielikuma nosaukumā un tekstā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

12. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

4.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20

(Protokols Nr.10, 2.punkts)

Simbolikas lietošanas atļauja

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

ATĻAUJA Nr.

Jūrmalas valstspilsētas simbolikas lietošanai

Izsniegta__________________________________________________

Adrese____________________________________________________

Izmantošanas veids__________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Atļauja ir izsniegta

Atļauja derīga līdz

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

____________

z.v.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija saistošajiem noteikumiem Nr.15

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku””

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošo noteikumu Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (turpmāk – Saistošie noteikumi) grozījumi tiek veikti, lai nodrošinātu to atbilstību Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešajai daļai .

2.Īss projekta satura izklāsts

A tbilstoši Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” tiek precizēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nosaukuma un tās iestāžu nosaukumu lietojums Saistošajos noteikumos.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānotie Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek ietekmētas.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF