Stājas spēkā 06.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 17

protokols Nr. 9, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumosNr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

94 863 186

euro

kārtējā gada izdevumi

127 274 792

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 411 606

euro

Finansēšana

32 411 606

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

912 960

euro

Aizņēmumi

21 056 595

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.08.100.P009.JPD.0459, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.08.100.050.9010, Nr.08.100.030.JPD.9020;

1.3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmi Nr.09.100.001.BIT;

1.3.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.510.P038.BJIC;

1.3.5. Jūrmalas bāriņtiesai tāmi Nr. 1 0.400.001.BT;

1.3.6. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.050.FS;

1.3.7. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.8. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.P052.JMZ99;

1.3.9. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr.10.920.060.JSPCJ, Nr.10.200.068.JSPCJ, Nr.10.200.072.JSPCJ;

1.3.10. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmi Nr.10.200.065.JSPCK;

1.3.11. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

1.3.12. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

1.3.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmi Nr.09.100.001.LAC;

1.3.14. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.07.620.P030.LP99, Nr.10.910.001.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99;

1.3.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr.09.100.001.MAD;

1.3.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmi Nr.09.100.001.MAR;

1.3.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.18. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.PVS;

1.3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmes Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.100.P020.SAUL;

1.3.20. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.001.SS;

1.3.21. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS;

1.3.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmi Nr.09.100.001.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai apstiprināto tāmi Nr.04.900.P068.JPD.0420;

1.4.2. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.P067.MS.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 13 170 513 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” 6.1., 7.1., 7.2.apakšpunktu un 13.punktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 6.aprīļa, 12.aprīļa, 13.aprīļa, 21.aprīļa, 22.aprīļa, 26.aprīļa, 27.aprīļa rīkojumiem Nr.1.1-14/22/98, Nr.1.1-14/22/99, Nr.1.1-14/22/108, Nr.1.1-14/22/109, Nr.1.1-14/22/112, Nr.1.1-14/22/119, Nr.1.1-14/22/122, Nr.1.1-14/22/127, Nr.1.1-14/22/130 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.09.510.001.MZVS, Nr.09.210.001.MPS, Nr.09.100.001.ABEL, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.04.220.005.JPD.0560, Nr.10.910.001.LP99, Nr.09.210.001.SPS, Nr.09.210.001.PVS, Nr.09.210.001.MVS, Nr.09.210.001.JVG, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99, Nr.10.920.060.JSPCJ, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.09.510.001.FS;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.04.220.005.JPD.0560, Nr.08.620.040.JPD.1200;

2.2.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

2.2.3. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

2.2.4. Jūrmalas Slokas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.SPS;

2.2.5. Jūrmalas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

2.2.6. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.001.JVG,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvs paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF