Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.05.2022. Stājas spēkā 24.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 21

protokols Nr. 9, 37. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr.22
“Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un
pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļu un
Pārejas noteikumu 63.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību ” (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.164) grozījumu, aizstājot 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.22
“Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu)
un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz veikt redakcionālu precizējumu saistībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nosaukuma izmaiņām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 1.pantu administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Atbilstoši minētā likuma pielikuma 3.punktam viena no administratīvajām teritorijām ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Ņemot vērā minēto, noteikumos ir precizēts pašvaldības nosaukums.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF