Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.08.2014. Stājas spēkā 22.08.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 21.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 7.augustāNr. 22

protokols Nr. 12, 6. punkts

Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi,
uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2. panta 8.1daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība realizē likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm mājām. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 21.saistošajiem noteikumiem

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā un ir piemērojami no 2014. taksācijas gada.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.22

„Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta septītā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 63.punkts nosaka, ka grozījumus šā likuma 2.panta astotajā daļā un 2.panta 8.1 daļā par pašvaldības tiesībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par 2014.gadu pašvaldība īsteno, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma „Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā un kuri piemērojami no 2014.taksācijas gada.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka:

- nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji,

- nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā vai persona, kura faktiski lieto šo īpašumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot, ka par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai būs tiesības piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šo dzīvokļu īrniekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” aptuveni 35000 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF