Atvērt saistošo noteikumu sākotnējo redakciju PDF

Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.08.2022. Stājas spēkā 24.08.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022. gada 26. maijāNr. 26

protokols Nr. 10, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un
39. panta pirmo daļu

Precizēti ar Jūrmalas domes
2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 376
(protokols Nr. 13, 3. punkts)

1. Aizstāt nosaukumā un tekstā vārdu “pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 9.5. apakšpunktā vārdus “mājas lapā internetā” ar vārdiem “tīmekļa vietnē www.jurmala.lv”.

3. Aizstāt 17.3. apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdu “administrācijas”.

4. Aizstāt 22.4. apakšpunktā vārdus “domi” ar vārdu “administrāciju”.

5. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

“40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jūrmalas dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos noteikumos un līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto kārtību.”.

6. Svītrot 42.3. apakšpunktu.

7. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

“44. Jūrmalas dome viena mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu 41. punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas pieņem lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un desmit darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.”.

8. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

“45. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo saistošo noteikumu 44.punktā minētā lēmuma publicēšanas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ja Jūrmalas domes lēmumā nav noteikts citādi.”.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 26

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek veikti precizējumi, aizstājot Jūrmalas pilsētas nosaukumu ar “Jūrmalas valstspilsēta”, precizēts iestādes “Jūrmalas pilsētas dome” nosaukums uz “Jūrmalas valstspilsētas administrācija” kā arī citi tehniski precizējumi.

Precizēts 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā 42. punkts, svītrojot 42.3. apakšpunktu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajā daļā noteikto.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek veikti precizējumi atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8. panta trešajai daļai un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, kā arī atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajai daļai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas, grozījumi neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF