Stājas spēkā 27.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr. 31

protokols Nr. 10, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022. gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

95 156 647

euro

kārtējā gada izdevumi

126 127 085

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 970 438

euro

Finansēšana

30 970 438

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

952 037

euro

Aizņēmumi

19 654 504

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.05.300.005.JPD.0420, Nr.04.900.P054.JPD.0420, Nr.08.100.P042.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.08.230.P040.JPD.0459, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.06.600.890.JPD.0529, Nr.01.110.030.0570, Nr.06.600.030.0570, Nr.08.100.030.0570, Nr.09.210.030.0570, Nr.09.510.030.0570, Nr.04.900.022.JPD.0610, Nr.09.100.020.JPD.0730, Nr.09.210.P017.JPD.0730, Nr.01.820.890.JPD.0900, Nr.08.620.004.JPD.1200, Nr.08.620.016.JPD.1200, Nr.04.900.840.JPD.JPV, Nr.09.810.032.JPD.JPV, Nr.01.890.890.JPD.JPV;

1.3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

1.3.3. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JAP;

1.3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.5. Jūrmalas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JPP;

1.3.6. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmi Nr.10.120.070.JSPCJ;

1.3.7. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmi Nr.10.700.071.JSPCK;

1.3.8. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmes Nr.09.210.001.JVG, Nr.09.210.P017.JVG;

1.3.9. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.10. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.KPS;

1.3.11. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.12. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99;

1.3.13. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.14. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

1.3.15. Jūrmalas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.16. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

1.3.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.100.001.PODZ;

1.3.18. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP;

1.3.19. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.PVS;

1.3.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmi Nr.09.100.P055.SAUL;

1.3.21. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tāmes Nr.10.200.060.SLO, Nr.10.700.060.SLO;

1.3.22. Jūrmalas Slokas pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.SPS;

1.3.23. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

1.3.24. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS;

1.3.25. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmi Nr.09.100.001.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr . 09.210.P069.VPS.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022.gadā 13 162 632 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 6.1.,6.2.,7.1.un 7.2.apakšpunktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 16.maija, 17.maija rīkojumiem Nr.1.1-14/22/147, Nr.1.1-14/22/151 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.510.P070.MZVS, Nr.09.210.P025.JVG, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.09.100.001.MAD;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr.01.110.001.JPD.1800;

2.2.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.P070.MZVS;

2.2.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.P025.JVG;

2.2.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr.09.100.001.MAD,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (pa aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvs paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF