Stājas spēkā 01.07.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 35

protokols Nr. 11, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

95 219 242

euro

kārtējā gada izdevumi

126 316 306

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 097 064

euro

Finansēšana

31 097 064

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

954 669

euro

Aizņēmumi

19 783 762

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.810.032.JPD.JPV, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.04.900.002.JPD.0420, Nr.04.900.003.JPD.0420, Nr.05.300.005.JPD.0420, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.04.900.003.JPD.0459, Nr.08.100.P010.JPD.0459, Nr.09.210.P012.JPD.0459, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.04.510.P060.JPD.0459, Nr. 09.100.030.0570, Nr.09.820.017.JPD.0730, Nr.09.210.020.JPD.0730, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.09.810.001.JPD.1800;

1.3.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC;

1.3.3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” tāmi Nr.08.240.085.DK;

1.3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.230.001.JKC99;

1.3.5. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr.10.120.068.JSPCJ, Nr.10.120.069.JSPCJ, Nr.10.120.070.JSPCJ, Nr.10.120.072.JSPCJ;

1.3.6. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.920.P031.LP99;

1.3.7. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.P023.VPS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas tāmi Nr.08.210.P071.JCB.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022.gadā 13 140 799 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 6.1., 7.1. un 7.2 apakšpunktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 8.jūnija, 17.jūnija 22.jūnija rīkojumiem Nr.1.1-14/22/170, Nr.1.1-14/22/171, Nr.1.1-14/22/179, Nr.1.1-14/22/189 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.210.020.JPD.0730, Nr.08.290.001.KVDC, Nr.08.620.040.JKC, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.600.060.LP, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmi Nr.08.290.001.KVDC;

2.2.2. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC;

2.2.3. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.600.060.LP, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (pa aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvs paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF