Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.07.2022. Stājas spēkā 14.07.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 36

protokols Nr. 11, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.33
“Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju,
norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētā” ar vārdu “valstspilsētā”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Aizstāt 4.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

4. Aizstāt 6.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (turpmāk - Pilsētplānošanas nodaļa)” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē (turpmāk - Pilsētplānošanas pārvalde)” un otrajā teikumā vārdus “Pilsētplānošanas nodaļa” ar vārdiem “Pilsētplānošanas pārvalde”.

5. Aizstāt 7.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

6. Aizstāt 32.punktā vārdus “pilsētas pašvaldība” ar vārdiem “valstspilsētas administrācija”.

7. Aizstāt 33.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas” un vārdus “pilsētas pašvaldība” ar vārdiem “valstspilsētas administrācija”.

8. Aizstāt 34.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

9. Aizstāt 35.punktā vārdus “pilsētas pašvaldība” ar vārdiem “valstspilsētas administrācija”.

10. Svītrot 38.punktā vārdu “pilsētas”.

11. Svītrot 39.punktā vārdus ”pilsētas domes”.

12. Aizstāt 5.pielikuma “Norādes kājāmgājējiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem zīmes paraugs” ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.36

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33
“Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju,
norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) veiktas, lai nodrošinātu atbilstību Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” .

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir apstiprināta pašvaldības administrācijas struktūra, definēta lēmējvaras, pašvaldības un administrācijas loma Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, precizēta kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finansēm, kā arī mainīti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un citu pašvaldības administrācijas struktūru nosaukumi. Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas, kas saistītas ar strukturālām izmaiņām izpildvarā, veicot izmaiņas pašvaldības iestāžu, to struktūrvienību nosaukumos.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju


Lejupielāde: DOC un PDF