Stājas spēkā 29.07.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 41

protokols Nr. 12, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46. pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

95 218 209

euro

kārtējā gada izdevumi

126 309 600

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 091 391

euro

Finansēšana

31 091 391

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

960 342

euro

Aizņēmumi

19 783 762

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2. punktā minēto 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 04.730.015.JPD.0321, Nr. 06.600.035.JPD.0510, Nr. 06.600.030.JPD.0510, Nr. 08.230.030.0570, Nr. 09.100.030.0570, Nr. 09.210.030.0570, Nr. 09.510.030.0570, Nr. 01.820.890.JPD.0900, Nr. 08.100.030.JPD.9020;

1.3.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr. 09.510.001.BJIC;

1.3.3. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr. 09.510.001.FS, Nr. 09.510.050.FS;

1.3.4. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr. 08.100.001.JSSC, Nr. 08.100.055.JSSC;

1.3.5. Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmes Nr. 08.290.016.KVDC, Nr. 08.290.040.KVDC;

1.3.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr. 09.100.001.MAD;

1.3.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr. 09.100.001.NAM;

1.3.8. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr. 09.510.001.SS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 13 140 798 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

1.5. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” 7.1. apakšpunktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 4. jūlija, 6. jūlija, 12. jūlija, 14. jūlija rīkojumiem Nr. 1.1-14/22/196, Nr. 1.1-14/22/197, Nr. 1.1-14/22/200, Nr. 1.1-14/22/201 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr. 09.510.001.MZVS, Nr. 10.910.001.LP99, Nr. 09.210.001.PVS, Nr. 08.100.050.9010, Nr. 08.620.040.JKC99;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 08.100.050.9010;

2.2.2. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr. 09.510.001.MZVS;

2.2.3. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmi Nr. 10.910.001.LP99;

2.2.4. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr. 09.210.001.PVS;

2.2.5. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr. 08.620.040.JKC99,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (pa aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvs paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF