Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.08.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2023.gada 26.oktobra 35.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 18. augustāNr. 43

protokols Nr. 13, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29
“Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu,
3. panta pirmo daļu, 1.4 daļu un
9. panta otro daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 216, 2022, Nr. 98) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

“6.1 Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

6.11. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

6.12. būves kadastrālās vērtības.

6.2 Saistošo noteikumu 6.1 noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro, pamatojoties uz Jūrmalas Būvvaldes informāciju par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un paziņo nodokļa maksātājam ar maksāšanas paziņojumu.”.

1.2. Papildināt ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12. Būvēm, kuras nav pieņemtas ekspluatācijā un kuru būvniecības termiņš izbeidzies pirms 2024. gada 1. janvāra, šo saistošo noteikumu 6.1 punktā noteikto nodokļa likmi piemēro ar 2024. gada 1. janvāri.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 43

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29
“Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz no 2024. gada 1. janvāra piemērot nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātu likmi 3 % apmērā būvēm , kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.6 daļa paredz, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

- būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

- būves kadastrālās vērtības.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš – astoņi gadi. Tādējādi visas būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes apkopotajiem datiem būvdarbu veikšanas ilgums ir pārsniegts vairāk nekā 1500 ēku būvniecībā.

Līdz ar to, lai veicinātu būvju nodošanu ekspluatācijā, ar paaugstinātu nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās būvei vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, tiks apliktas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, kurām pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Ņemot vērā ēkas nodošanai ekspluatācijā veicamās darbības un būvvaldei iesniedzamo dokumentāciju, paaugstinātu nodokļa likmi sāks piemērot no 2024. gada 1. janvāra, tādējādi paredzot nekustamā īpašuma īpašniekiem laiku sakārtot īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, piemērojot paaugstinātu nodokļa likmi, tiks veikts ar maksāšanas paziņojumu, to nosūtot nodokļa maksātājam l ikumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis