Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.10.2023. Stājas spēkā 01.11.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 35

protokols Nr. 11, 68. punkts

Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma
nodokli Jūrmalā”” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas
9.1 punktu, 3. panta pirmo daļu,
1.4 daļu un 9. panta otro daļu

Atcelt Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošos noteikumus Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 167).

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35

“Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma
nodokli Jūrmalā”” atcelšanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likmes, kārtību, kādā ar nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 43 “ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” ” paredz no 2024. gada 1. janvāra piemērot nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātu likmi 3 % apmērā būvēm , kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

1.2. Saistošie noteikumi paredz atcelt Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošos noteikumus Nr. 43 “ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” ”. Vienlaikus ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas paredz nepabeigtās būvniecības lietās piemērot nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātu likmi 3 % no 2026. gada 1. janvāra.

Minētais termiņa pagarinājums ir nepieciešams, ņemot vērā nepietiekamu valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, lai veiktu ēkas nodošanai ekspluatācijā noteiktās darbības. Piemēram, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā pārvaldē ēku kadastrālās uzmērīšanas (ar apsekošanu dabā) pasūtījumu izpildes gaidīšanas laiks šobrīd ir 7,5 mēneši pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.

Tāpat straujais EURIBOR likmju kāpums un inflācija rada papildu finansiālo slogu, kas kopā ar būtiski lielāku nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu apmēru varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju maksātspēju.

No 2025. gada plānots piemērot arī jaunu kadastrālo vērtību bāzi 2025.-2028. gadam, kā rezultātā kadastrālo vērtību pieaugums gaidāms visos nekustamā īpašuma segmentos un var prasīt nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pārskatīšanu, lai nodrošinātu samērīgus nodokļa maksājumus. Līdz ar to, lai šobrīd neradītu papildu finansiālo slogu, paaugstinātā 3 % nekustamā īpašumu nodokļa likme no 2024. gada 1. janvāra nav piemērojama.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Saistošiem noteikumiem ir pozitīva sociālā ietekme. Nodokļa maksātājam par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, netiks piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Nekustamā īpašuma īpašniekiem tiek piedāvāts papildus laiks, lai sakārtotu visu nepieciešamo dokumentāciju un nodotu ēkas ekspluatācijā.

3.2. Saistošiem noteikumiem nav ietekmes uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Saistošo noteikumu projekts neietekmē administratīvās procedūras.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības funkciju izpildi.

5.2. Saistošo noteikumu izpildei nav paredzēts izveidot jaunu institūciju. Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 2023. gada 10. oktobrī publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 2023. gada 24. oktobrim. Minētajā termiņā sabiedrības priekšlikumi, iebildumi vai komentāri par saistošo noteikumu projektu netika saņemti.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF