Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2023. gada 28. septembra 30.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 18. augustāNr. 44

protokols Nr. 13, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta pirmo, trešo un
ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 22, 2013, Nr. 246, 2014., Nr. 54, Nr. 218, 2015, Nr. 30, Nr. 124, Nr. 239, 2016, Nr. 146, Nr. 252, 2017, Nr. 242, 2022, Nr. 98) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 11.6 punktu šādā redakcijā:

“11.6 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”.

1.2. Papildināt ar 22.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“22.9. pēc būvniecības termiņa izbeigšanās būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Šā apakšpunkta nosacījumi piemērojami nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, uz kura atrodas šāda būve.”.

1.3. Papildināt ar 28. punktu šādā redakcijā:

“28. Piemērojot saistošo noteikumu 11.6 punktu un 22.9. apakšpunktu, ja būve nav pieņemta ekspluatācijā un būvniecības termiņš izbeidzies pirms 2024. gada 1. janvāra, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti ar 2024. gada 1. janvāri.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 44

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz no 2024. gada 1. janvāra nepiešķirt n ekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 panta trešā daļa paredz, ka nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, pašvaldība ievēro šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktos principus un pēc izvēles var piemērot šā panta otrajā daļā noteiktos principus, proti, teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas principu.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš – astoņi gadi. Tādējādi visas būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes apkopotajiem datiem būvdarbu veikšanas ilgums ir pārsniegts vairāk nekā 1500 ēku būvniecībā.

Līdz ar to, lai veicinātu būvju nodošanu ekspluatācijā saistošie noteikumi tiek papildināti ar 11.6 punktu un 22.9. punktu, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Ņemot vērā ēkas nodošanai ekspluatācijā veicamās darbības un būvvaldei iesniedzamo dokumentāciju, ja būve nebūs pieņemta ekspluatācijā un būvniecības termiņš izbeidzies pirms 2024. gada 1. janvāra, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiks piešķirti ar 2024. gada 1. janvāri, tādējādi paredzot nekustamā īpašuma īpašniekiem laiku sakārtot īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins bez nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma tiks veikts ar maksāšanas paziņojumu, to nosūtot nodokļa maksātājam likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis