Stājas spēkā 16.09.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 47

protokols Nr. 14, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46. pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

95 785 137

euro

kārtējā gada izdevumi

126 684 143

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 899 006

euro

Finansēšana

30 899 006

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

1 152 727

euro

Aizņēmumi

19 783 762

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

2. Aizstāt 2. punktā minēto 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.06.600.001.JPD.0250, Nr.04.900.003.JPD.0420, Nr.04.900.016.JPD.0420, Nr.09.600.020.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.06.600.035.JPD.0510, Nr.09.210.P018.JPD.0730, Nr.08.100.030.JPD.9020;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” tāmi Nr.09.100.001.BIT;

3.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

3.5. Jūrmalas Kultūras un vides dizaina centram tāmes Nr.08.290.001.KVDC, Nr.08.290.016.KVDC;

3.6. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.07.620.P030.LP99, Nr.10.920.060.LP99;

3.7. Jūrmalas valstspilsētas vēlēšanu komisijai tāmi Nr.01.110.001.VK,
ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 12 946 344 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

5. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

6. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 7.1 un 7.2.apakšpunktu:

6.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 26.augusta, 8.septembra, 9.septembra rīkojumiem Nr.1.1-14/22/231, Nr.1.1-14/22/233, Nr.1.1-14/22/241, Nr.1.1-14/22/243, izdarītos grozījumus tāmēs Nr.10.910.001.LP99, Nr.08.210.001.JCB, Nr.09.510.P038.BJIC, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.09.100.001.AK, Nr.09.100.001.ABEL, Nr.09.100.001.KATR, Nr.09.100.001.NAM, Nr.09.210.001.SPS.

6.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

6.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr.08.620.040.JPD.1200;

6.2.2. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmi Nr.10.910.001.LP99;

6.2.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.P038.BJIC;

6.2.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

6.2.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

6.2.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

6.2.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

6.2.8. Jūrmalas Slokas pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.SPS,
ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF