Stājas spēkā 25.11.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 55

protokols Nr. 17, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

101 498 926

euro

kārtējā gada izdevumi

127 693 709

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-26 194 783

euro

Finansēšana

26 194 783

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

4 163 274

euro

Aizņēmumi

18 082 461

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 772 390

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.110.001.JPD.0210, Nr.01.110.890.JPD.0210, Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.04.900.003.JPD.0329, Nr.04.900.004.JPD.0329, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.01.330.890.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.04.900.022.JPD.0610, Nr.09.210.P017.JPD.0730, Nr.04.900.001.JPD.1800;

1.3.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.P028.BJIC;

1.3.3. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.600.090.JAP;

1.3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.5. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr.10.200.068.JSPCJ, Nr.10.120.069.JSPCJ, Nr.10.120.070.JSPCJ, Nr.10.200.072.JSPCJ;

1.3.6. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.7. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

1.3.8. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.050.SS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 12 956 588 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.5. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22 .decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” 7.1.un 7.2.apakšpunktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. novembra, 7. novembra, 10. novembra, 16. novembra rīkojumiem Nr.1.1-14/22/287, Nr.1.1-14/22/291, Nr.1.1-14/22/299, Nr.1.1-14/22/303 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.09.100.001.LAC, Nr.08.620.040.JKC99; Nr.09.210.P018.JPD.0730; Nr.09.600.090.JVG, Nr.09.210.001.MPS, Nr.09.600.090.PVS, Nr.09.600.090.KPS, Nr.09.600.090.VPS, Nr.06.600.030.0570, Nr.09.100.030.0570, Nr.10.700.030.0570.

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.210.P018.JPD.0730, Nr.06.600.030.0570, Nr.09.100.030.0570, Nr.10.700.030.0570;

2.2.2. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.600.090.KPS;

2.2.3. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.600.090.PVS;

2.2.4. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.600.090.MPS;

2.2.5. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.600.090.VPS;

2.2.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmi Nr.09.100.001.LAC;

2.2.7. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.600.090.JVG,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF