Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.11.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 25.maija 8.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 24. novembrīNr. 57

protokols Nr. 17, 67. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un
24. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 5.1.10.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.10.2.1. Jaunatnes iniciatīvu centrs;”

1.2. Svītrot 5.4. apakšpunktu.

1.3. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

2.pielikums PDF

2. Šie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 57

“Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49

“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām ” 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un to struktūrvinībām.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Ar Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 477 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju ” nolemts uzsākt Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju, deleģējot ar 2023. gada 1. janvāri pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkcijās ietilpstošus atsevišķus pārvaldes uzdevumus, līdz ar to Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” nepieciešams svītrot attiecīgo iestādi.

2.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldē tiek izveidota daļa - Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas ir tiešā Stratēģiskās plānošanas nodaļas pakļautībā, līdz ar to Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir precizējams struktūrvienību uzskaitījums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkta ietekme uz pašvaldības budžetu ir atspoguļota tabulā, pārliekot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra struktūrvienības Jaunatnes iniciatīvu centrs funkcijas un trīs darbinieku skaita vietas uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu, kur trīs esošajiem darbiniekiem un divām papildus jaunizveidojamām darba vietām tiek pielīdzināts atalgojums Jūrmalas valstspilsētas administrācijas speciālistu atalgojumam.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas
Jaunatnes iniciatīvu centrs

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme mēnesī

(EUR)

Amatalga (EUR)

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme mēnesī (EUR)

Amatalga (EUR)

-

-

-

-

JIC vadītājs

1.00

1382

1382

Jaunatnes lietu speciālists

1.00

1071

1071

Jaunatnes lietu speciālists

1.00

1287

1287

Jaunatnes darbinieks

2.00

896

1792

Jaunatnes darbinieks

3.00

1197

3591

Kopā mēnesī

3.00

2863

Kopā mēnesī

5.00

6260

Kopā gadā būs nepieciešams papildus finansējums 50 380 euro bez darbinieku sociālajām garantijām. Bez tam divām papildus amata vienībām ir nodrošināma darba vieta, ierīkošanas izmaksas vērtējamas no 2 000 – 4 000 euro.

Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkta ietekme uz budžetu vērtējama saskaņā ar 2022. gada 25. oktobra Jūrmalas domes lēmumu Nr. 477 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkciju nodošanu” apstiprināto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas otrā posma izpildes plānu, kurā norādīts, ka sākotnējā rezultātā tiktu sasniegts administratīvo izdevumu ietaupījums 61 521 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tiek deleģēti Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkcijās ietilpstošie pārvaldes uzdevumi.

5.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu centrs nodrošinās kvalitatīvas, uz jauniešu interesēm, vajadzībām balstītas un vienotas jaunatnes politikas īstenošanu pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešamas konsultācijas ar privātpersonām, jo daļā par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju tie tiek izstrādāti pamatojoties uz jau pieņemtu Jūrmalas domes lēmumu, savukārt Jaunatnes iniciatīvu centra izveide neietekmē privātpersonas intereses.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis