Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 477

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas
pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu
centra “Jaundubulti” likvidāciju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Kārtība, kādā tiek pildīta autonomā funkcija sociālās palīdzības nodrošināšanas jomā, tostarp tiek sniegti pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi, ir noteikta Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā".

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”, reģistrācijas numurs 90010991438 (turpmāk - JSPC Jaundubulti) ir Jūrmalas domes izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgajam personām, sociālās aprūpes sociālās un rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā, personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušajām personām, īsteno profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”, reģistrācijas numurs 50003220021 (turpmāk – PSIA Sloka) ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz pakalpojumus ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgajam personām. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 54 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, 2022. gada 14. martā starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un PSIA Sloka tika noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. 1.2-16.11/292 uz pieciem gadiem.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” ir paredzēta JSPC Jaundubulti funkciju nodošana PSIA Sloka. Tādejādi vidējā darbības termiņā ir iespējams koncentrēt pieejamos resursus un uzsākt viena kvalitatīva ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja institūcijas veidošanu, kas nodrošinātu pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību savas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. Kā piemērotākā un prioritāti attīstāmā vieta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai tika izvēlēta Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, kur PSIA Sloka veic savu darbību un tās īpašumā esošās ēkas ir pielāgojamas moderna sociālās aprūpes centra izveidei.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 307 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”” Jūrmalas pilsētas dome saglabāja pašvaldības tiešo līdzdalību PSIA Sloka, cita starpā atbalsot PSIA Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam piedāvātā rīcības plāna īstenošanu.

PSIA Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam iekļautajā rīcības plānā ir paredzēta ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšana Jūrmalas pilsētā, kas veicinātu klientu labsajūtu un nodrošinātu tiem piemērotu vidi, sniedzot kvalitatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus.

Minētā mērķa sasniegšanai, pašvaldība nolēma ieguldīt PSIA Sloka pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 (kadastra Nr. 1300 021 9508), kā arī sniedza galvojumu aizņēmumam investīciju projekta PSIA Sloka korpusa k-4 pārbūves īstenošanai.

Pabeidzot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju, viena veida un vienas grupas sociālos pakalpojumus sniegs viena institūcija, tā nodrošinot vienotu pieeju un kvalitāti pakalpojumiem. Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais personāls un speciālisti tiks līdzvērtīgi atalgoti, tādejādi mazinot kadru mainību starp pakalpojumu sniegšanas institūcijām, kuras pakalpojumus sniedz par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu administrēšanas centralizācijai tiktu panākti šādi pozitīvi rādītāji pašvaldībā sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības jomā:

1) centralizēta funkcijas īstenošana atbilstoši pakalpojuma specifikai un klientu vajadzībām, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, personālu, materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru;

2) centralizēta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošana un īstenošana, novēršot infrastruktūras neatbilstošas noslodzes;

3) centralizēti iepirkumi par saimnieciski izdevīgāku cenu līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanai;

4) sistemātiska vajadzību un attīstības plānošana ilgtermiņā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 2. punktu, piekto daļu un 30. panta otro daļu, Jūrmalas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēdes 2022. gada 24. oktobra atzinumu (protokola Nr. 1.2-25/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt JSPC Jaundubulti likvidāciju, deleģējot ar 2023. gada 1. janvāri pašvaldības kapitālsabiedrībai PSIA Sloka šādus pašvaldības iestādes JSPC Jaundubulti funkcijās ietilpstošus atsevišķus pārvaldes uzdevumus:

1.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām;

1.2. aprūpes mājās pakalpojumi;

1.3. dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīgas veselības traucējumiem;

1.4. servisa dzīvokļa pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem.

1.5. naktspatversmes pakalpojumi personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām;

1.6. grupu dzīvokļa pakalpojumi;

1.7. speciālā transporta un pavadoņa pakalpojumi;

1.8. specializētās darbnīcas pakalpojumi;

1.9. “zupas virtuves” pakalpojumi.

2. Noteikt, ka pēc JSPC Jaundubulti likvidācijas pabeigšanas visas tās funkcijas, pakalpojumus un personālu, cik tālu tas saistīts ar lēmuma 1.punktā minēto pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu, pārņem PSIA Sloka, kas kļūst par JSPC Jaundubulti tiesību, prasību un saistību pārņēmēju, tai skaitā tiesībām un pienākumiem, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, līgumiem ar pakalpojumu saņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, lietvedības nodrošināšanu un nodotās mantas turpmāku uzturēšanu un apsaimniekošanu.

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas 2. posma izpildes plānu saskaņā ar pielikumu un noteikt šī lēmuma 1.punktā minēto pārvaldes uzdevumu nodošanu pabeigšanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim.

4. Lai izpildītu šī lēmuma 3. punktu:

4.1. JSPC Jaundubulti vadītājam:

4.1.1. līdz 2022. gada 1. novembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt JSPC Jaundubulti darbiniekus par lēmuma 2. punktā noteikto saistību pāreju uz PSIA Sloka;

4.1.2. līdz 2022. gada 15. decembrim veikt materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības, prasību un saistību apjoma noteikšanu pēc stāvokļa uz 2022. gada 30. novembri;

4.1.3. līdz 2022. gada 31. decembrim ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod PSIA Sloka un Jūrmalas valstspilsētas administrācijai JSPC Jaundubulti saistību, prasību, materiālo vērtību un finanšu līdzekļu apmēru pēc stāvokļa uz 2022. gada 31. decembri, atbilstoši piekritībai.

4.2. PSIA Sloka valdei:

4.2.1. nodrošināt kapitālsabiedrības personāla saraksta aktualizēšanu, atbilstoši lēmuma 3. punktam, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārjaunot darba līgumus ne vēlāk kā līdz pārvaldes uzdevumu nodošanas pabeigšanas termiņam;

4.2.2. sagatavot lēmuma 1. punktā noteikto pakalpojuma izmaksu aprēķinu un virzīt to apstiprināšanai Jūrmalas domē līdz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanai;

4.2.3. pēc pārvaldes uzdevumu nodošanas pabeigšanas, nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu Sociālo pakalpojumu reģistrā un izdarīt citus nepieciešamos grozījumus reģistros un dokumentos;

4.2.4. līdz 2023. gada 1. martam Valsts kases ePakalpojumu portālā nodrošināt pārskatu un salīdzināšanas datu sagatavošanu un iesniegšanu pēc stāvokļa uz 2022. gada 31. decembri.

4.3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai:

4.3.1. pēc 4.1.2. un 4.2.2. punktā noteikto uzdevuma izpildes, nodrošināt pārvaldes uzdevumu nodošanas pabeigšanu lēmuma 3. punktā noteiktajā termiņā, sagatavojot un iesniedzot apstiprināšanai Jūrmalas domē lēmumus par 1. punktā noteikto atsevišķo pārvaldes uzdevumu turpmāko izpildi, to apmaksas kārtību un citiem jautājumiem, kā arī nepieciešamās mantas nodošanu PSIA Sloka, tai deleģēto pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī veicot pārējās izmaiņas saistībā ar JSPC Jaundubulti likvidāciju un tās funkciju nodošanu PSIA Sloka;

4.3.2. slēgt JSPC Jaundubulti norēķinu kontus kredītiestādēs 2022. gada 31. decembrī.

4.4. lēmuma 4.1.1. apakšpunktā noteikto darba vietu pāreja (pārjaunošana) noslēdzas ar darba līguma noslēgšanas brīdi lēmuma 4.2.1. apakšpunkta noteiktajā kārtībā, bet šī punkta kārtībā nepārceltās amata vietas tiek likvidētas saskaņā ar lēmuma 2. punktu.

5. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto funkciju nodošanu saistītie izdevumi sedzami no JSPC Jaundubulti un PSIA Sloka finanšu līdzekļiem.

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF