Stājas spēkā 21.12.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 59

protokols Nr. 18, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46. pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

101 504 923

euro

kārtējā gada izdevumi

128 037 499

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-26 532 576

euro

Finansēšana

26 532 576

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

3 825 481

euro

Aizņēmumi

18 082 461

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 772 390

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2. punktā minēto 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.06.600.004.JPD.0550, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.05.100.200.JPD.0550, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.03.390.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.08.610.001.JPD.1800, Nr.09.810.001.JPD.1800;

1.3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmes Nr.09.100.001.AK, Nr.09.600.090.AK;

1.3.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmes Nr.09.100.001.BIT, Nr.09.600.090.BIT;

1.3.5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC;

1.3.6. Jūrmalas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

1.3.7. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.050.FS, Nr.09.510.P066.FS;

1.3.8. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JAP;

1.3.9. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

1.3.10. Jūrmalas kapiem tāmi Nr.06.600.001.JK;

1.3.11. Jūrmalas kultūras centram tāmi Nr.08.230.001.JKC99;

1.3.12. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

1.3.13. Jūrmalas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JPP;

1.3.14. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti ” tāmes Nr.10.700.067.JSPCJ, Nr.10.200.068.JSPCJ, Nr.10.120.069.JSPCJ, Nr.10.120.070.JSPCJ, Nr.10.200.072.JSPCJ;

1.3.15. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr.10.400.061.JSPCK, Nr.07.490.062.JSPCK, Nr.10.200.065.JSPCK, Nr.10.700.071.JSPCK;

1.3.16. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmi Nr.08.100.001.JSSC;

1.3.17. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmes Nr.09.210.001.JVG, Nr.09.600.090.JVG;

1.3.18. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

1.3.20. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmes Nr.09.210.001.KPS, Nr.09.600.090.KPS;

1.3.21. Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmes Nr.08.290.001.KVDC, Nr.08.290.004.KVDC, Nr.08.290.040.KVDC;

1.3.22. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.23. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmes Nr.09.100.001.LAC, Nr.09.600.090.LAC;

1.3.24. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.10.120.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.600.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99;

1.3.25. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara ” tāmi Nr.09.100.001.MAD;

1.3.26. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmes Nr.09.100.001.MAR, Nr.09.600.090.MAR;

1.3.27. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.28. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

1.3.29. Jūrmalas Mežmalas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.30. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

1.3.31. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš ” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.32. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.100.001.PODZ;

1.3.33. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP;

1.3.34. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmes Nr.09.210.001.PVS, Nr.09.600.090.PVS;

1.3.35. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte ” tāmes Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.600.090.SAUL;

1.3.36. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr.09.510.001.SS, Nr.09.510.050.SS;

1.3.37. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmes Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.600.090.TAUR;

1.3.38. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmes Nr.09.210.001.VPS, Nr.09.600.090.VPS;

1.3.39. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.09.600.090.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 12 956 588 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

1.5. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22 .decembra saistošo noteikumu Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” 6.3., 7.1.un 7.2. apakšpunktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. novembra, 2. decembra, 7. decembra, 13. decembra rīkojumiem Nr. 1.1-14/22/309, Nr. 1.1-14/22/313, Nr. 1.1-14/22/322, 1.1-14/22/326 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.08.210.001.JCB, Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.050.FS, Nr.09.100001.PODZ, Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.10.910.001.LP99, Nr.08.100.055.JSSC.

2.2. aizstāt 2. pielikumā minētajām Jūrmalas Sporta servisa centram apstiprināto tāmi Nr.08.100.055.JSSC ar jaunu šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto attiecīgo tāmi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF