Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 25.maija 21.nolikumu

2023. gada 30. martāNr. 6

protokols Nr. 3, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu
un Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu”.

2. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”;

3. Izteikt 7.51. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.51. izskatīt un sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām atbilstoši nodaļas noteiktajai kompetencei, t.sk., par jautājumiem saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem;”.

4. Papildināt ar 7.56., 7.57., 7.58., 7.59. un 7.60. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.56. nodrošināt pašvaldībai pilnībā piederošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu;

7.57. organizēt un nodrošināt apsardzes pakalpojumu pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos;

7. 58. nodrošināt pašvaldībai piederošo ēku tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanu;

7. 59. nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izpildes kontroli;

7. 60. uzraudzīt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu ievērošanu.”.

5. Svītrot 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. un 8.6. apakšpunktu.

6. Izteikt 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.9. organizēt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu atmestām mantām, sadzīves priekšmetiem un atkritumiem, darbu izmaksu tāmju sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt to izvešanu un utilizāciju;”.

7. Svītrot 8.10. apakšpunktu .

8. Izteikt 8.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.23. izskatīt un sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām atbilstoši nodaļai noteiktajai kompetencei;”.

9. Papildināt ar 9.32. un 9.33. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.32. organizēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu atmestām mantām, sadzīves priekšmetiem un atkritumiem, darbu izmaksu tāmju sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt to izvešanu un utilizāciju;

9.33. nodrošināt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remonta darbu izmaksu tāmes sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās.”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe