Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 25.maija 21.nolikumu
2022. gada 20. decembrīNr. 84

protokols Nr. 18, 13. punkts

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Īpašumu pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu
Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Īpašumu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) mērķi, uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta tās vadītājam.

3. Pārvaldes mērķis ir nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanu, nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskatīt jautājumus par iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu, gādāt par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību, organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu un būvniecības procesus.

4. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa, Dzīvokļu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Mežsaimniecības nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa un Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa.

5. Pārvaldes pārraudzībā ir pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” un “Jūrmalas ostas pārvalde”.

II. Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. administrēt pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;;

6.2. organizēt pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.3. strukturēti uzskaitīt pašvaldības īpašumu, ar to saistītās tiesības un administrēt pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi;

6.4. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

6.5. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo ēku, pirmās grupas inženierbūvju, pirmās, otrās un trešās grupas būvju (turpmāk kopā sauktas – būves) uzturēšanu, tai skaitā veicot būvju atjaunošanu, pārbūvi, konservāciju, restaurāciju, nojaukšanu, ierīkošanu, novietošanu, kā arī projektēšanas dokumentācijas izstrādi (turpmāk – būvdarbi);

6.6. nodrošināt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem;

6.7. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā un pieņemt lēmumus par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu izmaiņām vai anulēšanu;

6.8. veikt nekustamā īpašuma nodokļa un pašvaldības nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā administrēšanu, izsniegt atļaujas iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

6.9. organizēt pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību atbilstoši pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtībai un veikt normatīvajos aktos noteiktus kapitālsabiedrības padomes uzdevumus kapitālsabiedrībās, kurās netiek veidota padome;

6.10. pārraudzīt kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, vidēja termiņa darbības stratēģijās kapitālsabiedrībām noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu, kā arī organizēt citus no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi pašvaldības kapitālsabiedrībās;

6.11. plānot un koordinēt pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu;

6.12. plānot un koordinēt pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolēt ar to saistīto līgumsaistību izpildi.

6.13. koordinēt pārvaldes struktūrvienības pārraudzībā esošas pašvaldības iestādes darbību.

III. Nodaļu uzdevumi

7. Pašvaldības īpašumu nodaļas uzdevumi ir:

7.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu; Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.2. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

7.3. plānot un administrēt ieņēmumus no pašvaldības īpašumu nomas un atsavināšanas;

7.4. pieņemt apmaksai rēķinus par kvalitatīvi izpildītiem darbiem, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.5. nodrošināt iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, līgumu slēgšanu un izpildes kontroli par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.6. pabeigt pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, protokolēt Privatizācijas komisijas sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, sagatavot Jūrmalas domes (turpmāk – dome) lēmumus un līgumus;

7.7. sagatavot dokumentus par dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanai Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, apkopot informāciju par dzīvojamo māju privatizācijas norisi:

7.7.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

7.7.2. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu.

7.8. organizēt procesu par pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju, kurā ir privatizēti visi privatizējamie objekti, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku kopībai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;

7.9. organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, aptaujas procedūras, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, realizējot pašvaldības kā dzīvokļa īpašnieka tiesības. Aizpildīt dzīvokļu īpašnieku aptaujas anketas, sagatavot viedokli par aptaujās ietvertajiem jautājumiem;

7.10. veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procedūras likumības ievērošanas pārbaudi un sagatavot dokumentus saistībā ar pārvaldīšanas tiesību nodošanas procedūras uzsākšanu;

7.11. ja dzīvojamajā mājā ir pašvaldībai piederoši neprivatizēti dzīvokļi, pēc savstarpējas vienošanās ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodrošinātāju, veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu pilnvarojuma līgumu par turpmāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību;

7.12. organizēt procesu par pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju, kurā ir privatizēti visi privatizējamie objekti, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku kopībai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;

7.13. nodrošināt pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanas, izīrēšanas, nodošanas bezatlīdzības lietošanā procesu, protokolēt Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, sagatavot nomas tiesību izsoļu noteikumus, domes lēmumus un līgumus;

7.14. organizēt un vadīt pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanas nomas tiesību izsoles;

7.15. izvērtēt pašvaldības mantas (nekustamā īpašuma) nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, organizēt un nodrošināt pašvaldības mantas atsavināšanas procesu, protokolēt Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, sagatavot izsoļu noteikumus, domes lēmumus un līgumus;

7.16. organizēt un vadīt pašvaldības mantas (nekustamā īpašuma) izsoles;

7.17. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegūšanas procesu (pirkšanu, maiņu, dāvinājumu pieņemšanu);

7.18. organizēt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu vai to daļu nodošanu pašvaldības iestāžu valdījumā vai cita veida turējumā;

7.19. nodrošināt pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu nomu no citām juridiskām un fiziskām personām;

7.20. nodrošināt pludmales nogabalu iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7.21. nodrošināt ūdenstilpju iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7.22. sagatavot dokumentus atļauju izsniegšanai nepilsoņiem vai citas valsts pilsoņiem zemes iegūšanai īpašumā;

7.23. izvērtēt un saskaņot iesniegumus par būvniecības iecerēm Būvniecības informācijas sistēmā ( BIS) un būvprojektus minimālā sastāvā, kuru realizācija skar pašvaldības īpašumus;

7.24. izvērtēt un saskaņot uz pašvaldībai piederošas zemes izvietojamās reklāmas un izkārtņu pases;

7.25. sagatavot domes lēmumus un servitūta līgumus par servitūta nodibināšanu uz pašvaldības īpašumā esošās zemes;

7.26. sagatavot domes lēmumus un vienošanās par inženierbūvju (ielu, iebrauktuvju, autostāvvietu) būvniecības ieceres realizāciju uz pašvaldības īpašumā esošās zemes un nodrošināt izbūvētās infrastruktūras pieņemšanu pašvaldības īpašumā;

7.27. veikt noslēgto nekustāmo īpašumu līgumu uzskaiti Nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (NEKIP) datu bāzē un savas kompetences ietvaros noteikto līgumsaistību izpildes kontroli. Uzturēt un pilnveidot darbam nepieciešamās datu bāzes;

7.28. nodrošināt pašvaldības tīmekļa vietnes satura aktualizāciju ar informāciju par nekustamo īpašumu nomu, atsavināšanu un citiem nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.29. sagatavot un iesniegt nostiprinājuma lūgumus un dokumentus pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrācijai, aktualizācijai un dzēšanai Zemesgrāmatā;

7.30. nodrošināt Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības nekustamo īpašumu uzņemšanu Centrālās administrācijas aktīvu sastāvā;

7.31. kārtot Zemesgrāmatā reģistrējamo pašvaldības nekustamo īpašumu sarakstus, pēc vajadzības tos aktualizēt;

7.32. sagatavot domes lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu fiziskām personām saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu pēc pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanas;

7.33. atbilstoši Civillikuma grozījumiem, veikt bezmantinieku mantas un bezīpašnieku lietas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pārņemšanas procesa nodrošināšanu;

7.34. ik gadu veikt Centrālās administrācijas aktīvu sastāvā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem;

7.35. sagatavot priekšlikumus zemesgabalu tālākai izmantošanai, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu sadarbībā ar Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldi;

7.36. sagatavot un iesniegt priekšlikumus par detālplānojumu, lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu pašvaldības īpašumiem;

7.37. sagatavot un iesniegt priekšlikumus par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu;

7.38. piedalīties pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes procesā;

7.39. sagatavot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu robežu uzmērīšanai, zemesgabalu un ēku (būvju) reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

7.40. piedalīties robežstrīdu izskatīšanā savas kompetences ietvaros sadarbībā ar Jūrmalas Būvvaldi, Valsts Zemes dienestu un sertificētu mērnieku;

7.41. sagatavot domes lēmumus ar lūgumu Finanšu ministrijai virzīt Ministru Kabineta rīkojumu projektus par valsts īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā;

7.42. izvērtēt un realizēt valsts īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā;

7.43. veikt pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti, veidojot darbam nepieciešamās datu bāzes, un veikt datu aktualizāciju datu bāzes programmā, norādot pašvaldības nekustamo īpašumu piederību, sastāvu, juridiskās darbības ar tiem: saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem; saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem; saskaņā ar Centrālās administrācijas struktūrvienību, iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību datiem;

7.44. domes lēmumu sagatavošana par lietošanas mērķu maiņu atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam un aktualizētajiem būvju lietošanas veidiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

7.45. piedalīties Jūrmalas dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas darbā, izstrādāt priekšlikumus un sagatavot domes lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu;

7.46. piedalīties Publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas jautājumu izskatīšanā;

7.47. sagatavot materiālus Parādu piedziņas komisijai attiecībā uz nomas debitoriem;

7.48. piedalīties pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes procesā;

7.49. izvērtēt iesniegumus tirdzniecības atļauju izsniegšanai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

7.50. sniegt konsultācijas privātpersonām, juridiskām personām Centrālās administrācijas struktūrvienībām privatizācijas, atsavināšanas un nomas u.c. nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

7.51. izskatīt un sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām atbilstoši nodaļai noteiktajai kompetencei; Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.52. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Centrālās administrācijas apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņu;

7.53. sagatavot iekšējos un ārējos normatīvo aktu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.54. sniegt priekšlikumus ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai par ārējo normatīvo aktu grozījumiem;

7.55. organizēt pašvaldībai piederošo īpašumu apdrošināšanas procedūru.

7.56. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.57. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.58. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.59. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

7.60. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.2. nodrošināt pašvaldībai pilnībā piederošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.3. organizēt un nodrošināt apsardzes pakalpojumu pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.4. nodrošināt pašvaldībai piederošo ēku tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanu; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.5. nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izpildes kontroli; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.6. uzraudzīt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu ievērošanu; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.7. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodaļas kompetencei un pašvaldības izpilddirektora (turpmāk – izpilddirektors) rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam un uzraudzīt to īstenošanu, izņemot valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus, pakalpojumu un remonta darbus pašvaldībai piederošajās nedzīvojamās un dzīvojamās telpās (turpmāk – būvdarbi ar finanšu avotu ierobežojumiem);

8.8. organizēt, koordinēt un kontrolēt pakalpojumus un būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, saskaņojot tos ar pārvaldes vadītāju;

8.9. organizēt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo vai dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu atmestām mantām, sadzīves priekšmetiem un atkritumiem, darbu izmaksu tāmju sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt to izvešanu un utilizāciju; Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.10. nodrošināt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remonta darbu izmaksu tāmes sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās; Svītrots ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.11. organizēt pašvaldības īpašumu atjaunošanas/remonta darbu izmaksu tāmes sagatavošanu iesniegšanai apdrošināšanas kompānijai;

8.12. apsekot būvdarbiem paredzētos īpašumus, organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu tehnisko novērtēšanu un būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem nepieciešamo izmaksu aprēķinu veikšanu;

8.13. pēc pašvaldības iestādes vadītāja lūguma organizēt profilaktiskos darbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu inženierkomunikāciju uzturēšanā un iekārtu atslēgšanā vai pieslēgšanā siltumapgādes, t.sk., gāzes sistēmas, elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai;

8.14. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot ar Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu;

8.15. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu vai citu tiesību subjektiem piederošo nekustamo īpašumu konstrukciju norobežošanu un nojaukšanas darbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši domes lēmumam, izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam;

8.16. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos, izņemot pašvaldības iestādēs, ugunsdrošības prasību ievērošanu, ugunsdrošības inventāra nodrošināšanu un to uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.17. sagatavot būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem plāna sagatavošanu un sniegt priekšlikumus par veicamo būvdarbu prioritātēm, sagrupējot tos prioritārā secībā un norādot to paredzamos izpildes termiņus un būvdarbu paredzamās izmaksas;

8.18. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē atbilstoši nodaļas kompetences jautājumiem;

8.19. sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, lai nodrošinātu publisko iepirkumu procedūras veikšanu;

8.20. līguma par būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem noslēgšanas gadījumā, nodrošināt līgumā norādīto būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem, apjomiem, izmaksām un būvdarbu izmaksu tāmē norādītajām pozīcijām;

8.21. saskaņot paredzamo būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izmaksu tāmes, tehniskās specifikācijas, apjomus, veikto darbu aktus un iesniegtās darbu izpildes atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, apliecinot, ka veiktie darbi ir izpildīti kvalitatīvi, atbilst noteiktajiem apjomiem, norādītajiem būvizstrādājumiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt veikto būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izpildes kontroli;

8.22. pieņemt apmaksai izpildītos būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, nodrošināt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.23. izskatīt un sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām atbilstoši nodaļas noteiktajai kompetencei, t.sk., par jautājumiem saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem; Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

8.24. izvērtēt un sniegt atzinumus par ziedotāju (dāvinātāju) rakstiski iesniegtajiem iesniegumiem, kuros ir izteikta vēlme veikt ieguldījumus pašvaldības īpašumos veicot būvdarbus, un pēc darbu pabeigšanas izbūvētos objektus bez atlīdzības, kā dāvinājumu, plānots nodot pašvaldības īpašumā. Šādu ieguldījumu veikšanas gadījumā, nodrošināt kontroli par veikto ieguldījumu atbilstību sniegtajam izvērtējumam un saskaņotajā apjomā.

9. Dzīvokļu nodaļas uzdevumi ir:

9.1. veikt personu, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzskaiti un risināt jautājumus, kas saistīti ar šīs palīdzības sniegšanu;

9.2. veidot palīdzības reģistrus par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

9.3. veikt pašvaldībai piederošo vai pašvaldības nomāto, neizīrēto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti;

9.4. izvērtēt, kādā veidā risināt un sniegt palīdzību personām, kurām:

9.4.1. neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumā;

9.4.2. dzīvojamā telpa nodrošināma pirmām kārtām;

9.4.3. ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā;

9.4.4. ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus;

9.4.5. ir nepieciešama palīdzība pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu;

9.4.6. ir nepieciešams piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;

9.4.7. ir nepieciešams izvērtēt un piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrniekiem;

9.4.8. ir nepieciešams sniegt pašvaldības palīdzību, remontējot dzīvojamās telpas.

9.4.9. ir tiesības, kā speciālistiem, īrēt dzīvojamo telpu.

9.5. nodrošināt klātienē iedzīvotājiem informācijas sniegšanu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

9.6. sagatavot savas kompetences ietvaros domes lēmumu projektus un saistošo noteikumu projektus:

9.6.1. par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu;

9.6.2. par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumiem, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums;

9.6.3. par p alīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

9.7. sagatavot priekšlikumus un nodrošināt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā;

9.8. nodrošināt Jūrmalas Dzīvokļu komisijas darbu, protokolēt Jūrmalas Dzīvokļu komisijas sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules un sagatavot Jūrmalas Dzīvokļu komisijas atzinumus un lēmumus;

9.9. sagatavot domes lēmumus par dzīvojamo telpu izīrēšanu;

9.10. sagatavot priekšlikumus domes komitejai atzinuma sniegšanai par pašvaldībai piederošas neizīrētas dzīvojamās telpas nepieciešamību palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

9.11. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

9.12. reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;

9.13. nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā;

9.14. sagatavot lēmumus (administratīvos aktus) par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

9.15. anulēt noteiktā kārtībā ziņas par deklarēto dzīvesvietu;

9.16. sniegt Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, vai mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, ja tā ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.17. iekasēt valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju un par informācijas izsniegšanu no Fizisko personu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.18. sagatavot līgumus par dzīvojamo telpu īri (tostarp speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu, pagaidu dzīvojamo telpu) un sociālo dzīvokļu īri, un kontrolēt īres līgumu termiņus;

9.19. kontrolēt dzīvojamo telpu īres līgumos īrniekam noteikto pienākumu izpildi gadījumos, kad to neveic pārvaldnieks:

9.19.1. sagatavot Tiesvedības nodaļai prasības celšanai tiesu institūcijās ziņojumu zaudējumu piedziņai par pašvaldībai radītajiem zaudējumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;

9.19.2. apsekot izīrētās dzīvojamās telpas un sniegt atbilstošus priekšlikumus par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu vai izbeigšanu.

9.20. sagatavot vienošanās par apsaimniekošanas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu parādu samaksu ar dzīvojamo telpu īrniekiem, ja to neveic Centrālās administrācijas izraudzītais pārvaldnieks;

9.21. veikt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu debitoru administrēšanu un uzskaiti nodaļas kompetences ietvaros;

9.22. veikt dzīvojamās telpas apsaimniekošanas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu rēķinu, kas atsūtīti Centrālai administrācijai, pirmspārbaudi;

9.23. izrakstīt rēķinus pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īrniekiem par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas peļņas daļu un dzīvojamās mājas/dzīvokļa īpašuma nolietojuma aprēķinu gadījumos, kad to neveic pārvaldnieks, un veikt to samaksas kontroli;

9.24. iekasēt maksu par personas paraksta apliecināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.25. piedalīties pašvaldības mājokļu programmas izstrādē un īstenot tās izpildi atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;

9.26. organizēt dzīvojamo telpu pirms remonta un pēc remonta apskati, sagatavot un noformēt apskates aktus;

9.27. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

9.28. nodrošināt informācijas uzskaiti pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēmā (BRIDZIS):

9.28.1. uzturēt palīdzības reģistrus, reģistrēt personas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā un aktualizēt datus reģistros;

9.28.2. uzturēt brīvo platību sarakstu;

9.28.3. reģistrēt pašvaldības noslēgtos dzīvojamo telpu īres līgumus un kontrolēt to aktualitāti.

9.29. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Centrālās administrācijas apstiprināto lietu nomenklatūru, t.sk., nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanas termiņu ievērošanu;

9.30. piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā;

9.31. izskatīt un sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem un pieprasījumiem atbilstoši nodaļai noteiktajai kompetencei.

9.32. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

9.33. Papildināts ar domes 2023.gada 30.marta 6.nolikumu

10. Nodokļu nodaļas uzdevumi ir:

10.1. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā:

10.1.1. uzskaitīt nekustamos īpašumus – ar nodokli apliekamus un neapliekamus objektus;

10.1.2. reģistrēt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus;

10.1.3. veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus un pārrēķinus;

10.1.4. sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi;

10.1.5. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu piešķiršanu, kā arī par atvieglojumu piešķiršanu un atcelšanu;

10.1.6. sagatavot un izsūtīt maksātājiem administratīvos aktus – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus;

10.1.7. pieņemt lēmumus par apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas rezultātiem, kad tiek apstrīdēti administratīvie akti – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi;

10.1.8. uzskaitīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus;

10.1.9. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

10.1.10. izskatīt nodokļa maksātāju iesniegumus par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu un par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, sagatavot lēmumu projektus par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai par atteikumu piemērot termiņa pagarinājumu;

10.1.11. kontrolēt nodokļa maksājumu samaksas grafika ievērošanu, ja nokavētie nodokļa maksājumi ir sadalīti termiņos, sagatavot brīdinājumu un lēmumu projektus atcelt piemērotos termiņa pagarinājumus, ja nodokļa maksātāji neievēro noteiktos samaksas termiņus;

10.1.12. sagatavot kreditoru prasījumus maksātāja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesa, likvidācijas, pamatkapitāla samazināšanas, reorganizācijas un mantojuma lietas ierosināšanas gadījumā;

10.1.13. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņas procesā sagatavot brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumus – izpildrīkojumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā;

10.1.14. likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos gadījumos publicēt pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par izdotajiem administratīvajiem aktiem – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumiem, brīdinājumiem par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumiem – izpildrīkojumiem par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā;

10.1.15. iniciēt izpildes nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, ja pastāv apstākļi, kuru dēļ varētu kļūt neiespējami izpildīt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā;

10.1.16. sagatavot rīkojumu projektus kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par naudas līdzekļu pārskaitīšanu, vēršot piedziņu uz naudas līdzekļiem nodokļa maksātāja kontā;

10.1.17. sagatavot un nodot izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem lēmumus – izpildrīkojumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā;

10.1.18. sagatavot lēmumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksu dzēšanu;

10.1.19. konsultēt maksātājus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumos;

10.1.20. sagatavot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora atbildes projektus uz iesniegumiem par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu;

10.1.21. sagatavot saistošo noteikumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” ietvertajam deleģējumam;

10.1.22. sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu jomā, ievērojot pašvaldības intereses.

10.2. pašvaldības nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā administrēšana:

10.2.1. izskatīt maksātāju pieteikumus par nodevas atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanu;

10.2.2. sagatavot lēmumu projektus par caurlaižu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanu;

10.2.3. konsultēt maksātājus nodevas piemērošanas jautājumos;

10.2.4. sagatavot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora atbildes projektus uz iesniegumiem par nodevas piemērošanu;

10.2.5. piedalīties nodevas administrēšanai izmantojamo informācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā;

10.2.6. organizēt sadarbības līgumu noslēgšanu ar komersantiem par pašvaldības nodevas vienai dienai iekasēšanu un dienas caurlaižu reģistrēšanu;

10.2.7. sagatavot saistošo noteikumu projektus par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

10.3. atļauju iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem izsniegšanā:

10.3.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavot atļaujas iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

10.3.2. sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektu par atļauju iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem izsniegšanas kārtību.

10.4. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos.

11. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas uzdevumi ir:

11.1. nodrošināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību, kā arī sekmēt korporatīvās pārvaldības principa ieviešanu un pilnveidošanu Centrālā administrācijā un kapitālsabiedrībās;

11.2. sagatavot domes lēmumus un citus dokumentus par kapitālsabiedrību, kurās pašvaldība ir dibinātājs vai dalībnieks (akcionārs), dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju, ieguldījumiem pamatkapitālā, Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanu;

11.3. sagatavot savas kompetences ietvaros domes lēmumus un saistošos noteikumus kapitālsabiedrību darbību nozarē, tai skaitā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanu un pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās, vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu, no pašvaldības patstāvīgo funkcijām izrietošu kapitālsabiedrību pakalpojumu sniegšanu, maksas noteikšanu un citiem uzdevumu izpildes nosacījumiem;

11.4. sagatavot domes lēmumus, līgumus, atzinumus un apliecinājumus par kapitālsabiedrību sniegto vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, deleģētās funkcijas vai publisko pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībā;

11.5. veicot atsevišķus kapitālsabiedrības padomes uzdevumus kapitālsabiedrībās, kurās netiek veidota padome, iepriekš izskatīt un savas kompetences ietvaros sagatavot viedokļus un atzinumus par kapitālsabiedrību ikgadējo budžetu, darījumiem, būtiskāko politiku, iekšējo kārtību, nolikumu un citiem dokumentiem, kas saskaņojami vai apstiprināmi ar kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu;

11.6. organizēt pašvaldības kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču norisi un piedalīties kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulcēs;

11.7. organizēt informācijas apmaiņu starp kapitālsabiedrības valdi, padomi (ja tāda ir izveidota) un kapitāla daļu turētāja pārstāvi, apkopot un uzglabāt dokumentus par dalībnieku sapulcēs izskatītajiem jautājumiem;

11.8. veidot un uzturēt nepieciešamo informāciju un lietas, saņemt un sniegt ziņas reģistros par pašvaldības kapitālsabiedrībām un piederošām kapitāla daļām, kā arī apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju;

11.9. izvērtēt kapitālsabiedrību izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas, darbības rezultātus un investīciju plānus, uzraudzīt to izpildi un koordinēt to iekļaušanu un aktualizēšanu pašvaldības stratēģiskās plānošanas dokumentos;

11.10. pārraudzīt finanšu plānošanas, prognozēšanas, analīzes un budžeta sastādīšanas procesus kapitālsabiedrībās, kurā pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja;

11.11. izvērtēt un koordinēt savas kompetences ietvaros valsts atbalsta jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

11.12. organizēt konkursus uz valdes locekļu amatiem un nodrošināt nominācijas komisijas darbu;

11.13. organizēt normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanu pašvaldības tīmekļvietnē par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība, kā arī pārraudzīt normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanu kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību tīmekļvietnē internetā;

11.14. izskatīt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par pašvaldības kapitālsabiedrībām un ar to darbību saistītiem jautājumiem, un sagatavot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora atbildes projektus uz tiem;

11.15. savas kompetences ietvaros konsultēt Centrālās administrācijas izpilddirektoru un amatpersonas (darbiniekus), kapitālsabiedrību valdi un darbiniekus kapitāla daļu pārvaldības jautājumos, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos;

11.16. apkopot informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrībām un sagatavot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas dalībnieku (akcionāru) sapulču starplaikā, kuras nepieciešamas kapitāla daļu turētāja pārstāvim viņa kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšanai, kā arī veikt citas ar kapitālsabiedrību pārvaldību saistītas darbības un pildīt citus kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai Pārvaldes vadītāja dotos uzdevumus;

11.17. piedalīties pašvaldības stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādes, ieviešanas un aktualizācijas procesā atbilstoši nodaļas kompetencei;

11.18. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

11.19. piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā;

11.20. koordinēt pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” darbību jautājumos, kas ietilpst pašvaldības kompetencē.

12. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas uzdevumi ir:

12.1. plānot, organizēt darbu un kontrolēt līgumsaistību izpildi neapbūvēto pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem:

12.1.1. ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā sarkano līniju robežās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem:

12.1.1.1. ielu braucamās daļas tīrīšana;

12.1.1.2. ietvju tīrīšana;

12.1.1.3. zaļo zonu kopšana;

12.1.1.4. puķu u.c. augu stādījumu izveidošana un kopšana;

12.1.1.5. autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana un pieturu kopšana;

12.1.1.6. ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājumu stabiņu uzstādīšana un uzturēšana;

12.1.1.7. soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana un uzturēšana;

12.1.2. publiskai lietošanai paredzēto rotaļu un sporta laukumu ierīkošana un uzturēšana;

12.1.3. pašvaldības publisko apstādījumu izveidošanā, pašvaldības parku un skvēru apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

12.1.4. pludmales apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

12.1.5. pludmales aprīkojuma izgatavošanā un uzstādīšanā;

12.1.6. pašvaldības teritoriju sanitārā uzturēšanā (sadzīves atkritumu izvešana, klejojošu dzīvnieku izķeršana, atkritumu urnu un konteineru izvietošana u.c.);

12.1.7. plānot un organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā.

12.2. veikt pašvaldības apstādījumu uzraudzību un apsaimniekošanu;

12.3. pārzināt pašvaldības apstādījumus, to apsaimniekošanu un uzraudzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.4. kontrolēt uzņēmēju un individuālo komersantu izpildīto darbu līgumsaistību garantijas;

12.5. pieņemt apmaksai rēķinus par kvalitatīvi izpildītiem darbiem, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

12.6. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

12.7. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

12.8. domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

12.9. sagatavot priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizācijai pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu izpildei;

12.10. piedalīties ar pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

12.11. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

12.12. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” pārraudzību, izskatot sagatavotos lēmuma projektus, budžeta pieprasījumus un attīstības plānošanas dokumentus izskatīšanai domes sēdēs, kā arī citos Centrālās administrācijas iekšējos normatīvajos aktos, domes lēmumos vai rīkojumos noteiktajos jautājumos un sniegt priekšlikumus par to tālāku virzību;

12.13. nodaļas kompetences ietvaros izskatīt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktora priekšlikumus iestādes darbības uzlabošanai un sniegt par to atzinumus domei.

13. Mežsaimniecības nodaļas uzdevumi ir:

13.1. veikt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo mežu un apstādījumu uzraudzību;

13.2. veikt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu;

13.3. nodrošināt un organizēt Koku vērtēšanas komisijas darbu;

13.4. plānot un organizēt pašvaldības mežu apsaimniekošanas darbus:

13.4.1. kopšanas cirtes (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes);

13.4.2. atvasāju nopļaušanu;

13.4.3. stādījumu kopšanu;

13.4.4. mežu atjaunošanu (stādīšanu);

13.4.5. atkritumu savākšanu mežos un kāpu joslā.

13.5. plānot un organizēt pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas darbus:

13.5.1. nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršanu;

13.5.2. ielu koku vainagu veidošanu;

13.5.3. ielu koku zaru nozāģēšanu;

13.5.4. koku celmu izfrēzēšanu un zāliena atjaunošanu;

13.5.5. pludmales kārklu joslas apzāģēšanu un stādīšanu.

13.6. organizēt pašvaldības mežu inventarizāciju;

13.7. sagatavot lēmumus par meža zemes atmežošanu;

13.8. sagatavot domes lēmumu projektus par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu, organizēt kustamās mantas izsoles;

13.9. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

13.10. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

13.11. domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

13.12. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

13.13. piedalīties ar pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

13.14. izskatīt iedzīvotāju pieteikumus par nokaltušo koku (malkas) sagatavošanu pašpatēriņam pašvaldības mežos;

13.15. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros.

IV. Pārvaldes un nodaļu tiesības

14. Pārvaldei ir tiesības:

14.1. lūgt un saņemt no visām Centrālās administrācijas struktūrvienībām jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

14.2. sniegt priekšlikumus Centrālās administrācijas darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

14.3. sadarboties ar Centrālās administrācijas struktūrvienībām pašvaldības administrācijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

14.4. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem;

14.5. izdot brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņas procesā.

15. Papildus Pašvaldības īpašumu nodaļai ir tiesības:

15.1. izvērtēt un saskaņot iesniegumus par būvniecības iecerēm Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un būvprojektus minimālā sastāvā, kuru realizācija skar pašvaldības īpašumus;

15.2. piedalīties zemes robežu apsekošanā un ierādīšanā dabā, parakstīt zemes robežu apsekošanas un noteikšanas aktus mērniecības lietās par pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem un zemesgabaliem, kas robežojas ar pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, kā arī saskaņot zemes robežu plānus;

15.3. iegūt piekļuves tiesības datu aktualizācijai Valsts zemes dienesta kadastra kartē.

16. Papildus Dzīvokļu nodaļai ir tiesības:

16.1. izsniegt šādus paziņojumus un uzaicinājumus, ka:

16.1.1. persona reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

16.1.2. personai piešķirts vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts;

16.1.3. personai nepieciešams iesniegt dokumentus, lai varētu atrisināt dzīvokļa jautājumus.

16.2. lai nodrošinātu personu dzīvesvietas deklarēšanas, reģistrēšanas un anulēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā:

16.2.1. aktualizēt informāciju Fizisko personu reģistrā;

16.2.2. sagatavot un izsniegt izziņas par personas deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu, kā arī dokumentu, kas apliecina personas dzīvesvietas deklarēšanas faktu;

16.2.3. sagatavot un nosūtīt personām uzaicinājumus viedokļa noskaidrošanai un dokumentu, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, iesniegšanai;

16.2.4. sagatavot un nosūtīt personām paziņojumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu uz personas iesnieguma pamata vai par administratīvās lietas izbeigšanu.

17. Papildus Nodokļu nodaļai ir tiesības:

17.1. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa, parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

17.2. maksāšanas paziņojumu apstrīdēšanas gadījumos pieņemt lēmumus par apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas rezultātiem;

17.3. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumu piešķiršanu, kā arī atvieglojumu atcelšanu;

17.4. pieņemt lēmumus par atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanu nodevas par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

V. Pārvaldes vadība un struktūra

18. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram kā Centrālās administrācijas vadītājam. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un izbeidz darba tiesiskās attiecības izpilddirektors, saskaņojot pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

19. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

20. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļu vadītājiem.

21. Pārvaldes vadītājs:

21.1. pieņem lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

21.2. lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali;

21.3. organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

22. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors.

23. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa funkcionāli pakļauta kapitāla daļu turētāja pārstāvim kapitālsabiedrībās, kurā pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja.

24. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

25. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai pārvaldes vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

26. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

27. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja un nodaļas vadītāja ieteikuma.

VI. Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

28. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

29. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

30. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

31. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 12. septembra nolikums Nr. 18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”, izņemot minētā nolikuma 7., 8. un 10.3 punktu, kas zaudē spēku 2023. gada 21. martā.

33. Šī nolikuma 7., 8. un 9. punkts stājas spēkā 2023. gada 22. martā.

34. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe