Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 31

protokols Nr. 8, 7. punkts

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu un Pašvaldības
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” (turpmāk - Centrs) funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.

2. Centrs ir Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) dibināta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izpilddirektora pakļautībā esoša iestāde, kura nodrošina un īsteno Pašvaldības īpašumā , valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu, izņemot neapbūvētu zemesgabalu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar nolikumā noteikto.

3. Centra juridiskā adrese ir Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

4. Domes juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

5. Centrā ir šādas nodaļas - Tehniskā nodrošinājuma nodaļa un Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa.

6. Centrā ir šādas daļas – Sporta objektu daļa un Izglītības iestāžu daļa, kas ir Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas padotībā.

7. Centra finanšu avoti ir:

7.1. Pašvaldības budžeta līdzekļi;

7.2. ziedojumi, dāvinājumi, kas ir izmantojami saskaņā ar nolikumā norādītajām Centra funkcijām un uzdevumiem;

7.3. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

8. Centram ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, kā arī noteikta parauga veidlapa.

9. Centrs, realizējot savas funkcijas, sadarbojas ar Pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, valsts iestādēm, sabiedriskām organizācijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām.

II. Centra uzdevumi un tiesības

10. Centra funkcijas ir:

10.1. pārvaldīt un apsaimniekot Pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus, pamatojoties uz Pašvaldības izpilddirektora izdotu rīkojumu (turpmāk – Objekti);

10.2. organizēt vai nodrošināt Objektos telpu uzkopšanas pakalpojumu;

10.3. organizēt Objektos tehniskās apsardzes un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pakalpojumu;

10.4. organizēt Objektu inženiertīklu uzturēšanu (lietusūdens noteksistēmu tīrīšanu, tauku ķērāju tīrīšanu, siltumapgādes sistēmu uzturēšanu, ventilācijas sistēmu uzturēšanu, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus un pārbaudes u.c.), atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.5. organizēt vai nodrošināt Objektu pieguļošās teritorijas uzkopšanu un to pienācīgu uzturēšanu;

10.6. nodrošināt Pašvaldības sporta laukumu un sporta infrastruktūras pārvaldību, kā arī to attīstību;

10.7. organizēt sporta Objektos plānveida remontdarbu, pārbūves un labiekārtošanas veikšanu un to izpildes uzraudzību;

10.8. organizēt vai nodrošināt Objektos avārijas remontdarbu veikšanu un to izpildes uzraudzību;

10.9. atbilstoši Pašvaldības noteiktajai kārtībai un termiņiem izstrādāt Centra budžeta pieprasījumus;

10.10. atbilstoši Centra kompetencei sagatavot Domes lēmumu projektus, nolikumus un saistošos noteikumus.

11. Centram ir tiesības:

11.1. lūgt un saņemt no Pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nodibinājumiem un biedrībām, kā arī no citām fiziskām un juridiskām personām, jebkuru nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu Centra funkciju un uzdevumu izpildi;

11.2. sniegt priekšlikumus Pašvaldības iestādēm un Domei, lai pilnveidotu un uzlabotu Centra funkciju un uzdevumu izpildi;

11.3. Centra kompetences ietvaros piedalīties Domes pastāvīgās komitejās un Domes sēdēs.

III. Nodaļu uzdevumi

12. Tehniskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi:

12.1. plānot un iesniegt Centra budžetu, veikt budžeta grozījumu pieprasījumus, un uzraudzīt budžeta izlietojumu;

12.2. sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus par centralizētas telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Objektos, kā arī kontrolēt noslēgto līgumu savstarpējo līgumsaistību pienācīgu izpildi;

12.3. sagatavot iepirkuma procedūras dokumentus par centralizētas tehniskās apsardzes un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, un trauksmes signalizācijas sistēmas pakalpojumu sniegšanu Objektos, kā arī kontrolēt noslēgto līgumu savstarpējo līgumsaistību pienācīgu izpildi;

12.4. nodrošināt Objektu materiāli tehnisko apgādi, kontrolēt materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu;

12.5. sagatavot iepirkumu procedūras (arī zemsliekšņa iepirkumus), kā arī kontrolēt iepirkumu procedūru rezultātā noslēgto līgumu izpildi par Centra kompetencē esošajiem jautājumiem;

12.6. sagatavot Centra kompetencē līgumu projektus, virzīt to saskaņošanai, parakstīšanai un kontrolēt noslēgto līgumu savstarpējo līgumsaistību pienācīgu izpildi;

12.7. plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt sporta Objektos nepieciešamo pārbūvi, labiekārtošanu, avārijas un plānveida remontdarbus;

12.8. organizēt un uzraudzīt avārijas remontdarbus Objektos;

12.9. sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un Pašvaldības institūcijām;

12.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

13. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas uzdevumi:

13.1. pārraudzīt un kontrolēt telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitatīvu izpildi Objektos;

13.2. organizēt vai veikt un uzraudzīt Objektu pieguļošo teritoriju uzkopšanu;

13.3. organizēt, pārraudzīt un veikt Objektu inženiertīklu uzturēšanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13.4. nodrošināt Centra sporta Objektu izmantošanas prioritāti Pašvaldības izglītības iestāžu un citu Pašvaldības struktūrvienību programmu īstenošanai;

13.5. nodrošināt un organizēt sporta Objektu un izglītības iestāžu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas saimniecisko darbu un to izpildi;

13.6. nodrošināt un organizēt izglītības iestāžu pasākumu saimnieciskās daļas norisi (izglītības iestāžu telpas un to teritoriju sagatavošana pasākumu norisei);

13.7. organizēt regulāru Objektu apsekošanu (vizuālu pārbaudi, trūkumu un defektu konstatēšanu);

13.8. nodrošināt sporta Objektu iznomāšanu, saskaņā ar Domes apstiprinātu cenrādi;

13.9. koordinēt ar Centra Objektu iznomāšanu saistītus jautājumus, tai skaitā nodrošināt Centra Objektu nomas līgumu sagatavošanu un kontrolēt līgumu saistību izpildi;

13.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

13.11. sagatavot, noformēt un uzturēt Centra darbiniekiem darba aizsardzības dokumentus un Centra Objektiem ugunsdrošības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

14. Sporta objektu daļas uzdevums ir organizēt un nodrošināt sporta Objektu apsaimniekošanu, kā arī 13.punktā noteikto uzdevumu izpildi par daļas kompetencē esošiem jautājumiem.

15. Izglītības iestāžu daļas uzdevums ir organizēt un nodrošināt izglītības iestāžu Objektu apsaimniekošanu, kā arī 13.punktā noteikto uzdevumu izpildi par daļas kompetencē esošiem jautājumiem.

IV. Centra struktūra un darba organizācija

16. Centru izveido, reorganizē vai likvidē Dome.

17. Centru vada Centra direktors, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Centra direktors ir tieši pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram. Centra direktora pieņemšanu un atlaišanu no amata apstiprina Dome, darba līgumu ar Centra direktoru slēdz Pašvaldības izpilddirektors.

18. Centra direktoram ir tiesības ierosināt Domei Centra struktūras izmaiņas.

19. Centra struktūru atbilstoši nolikuma pielikumam veido Tehniskā nodrošinājuma nodaļa un Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa sastāv no Sporta objektu daļas un Izglītības iestāžu daļas.

20. Tehniskā nodrošinājuma nodaļu un Īpašumu apsaimniekošanas nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Centra direktoram.

21. Sporta objektu daļu un Izglītības iestāžu daļu vada attiecīgās daļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļas vadītājs ir tieši pakļauts Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai.

22. Centra direktors:

22.1. plāno un organizē Centra darbību, un kontrolē noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

22.2. atbild par Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

22.3. atbilstoši Domes apstiprinātajam Pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam, pieņem darbā vai atlaiž no darba Centra darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

22.4. izdod rīkojumus un norādījumus Centra darbiniekiem;

22.5. ir atbildīgs par savas kompetences ietvaros pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem;

22.6. rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina Centra materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz saimnieciskos darījumus, nodrošina norēķinu kontu atvēršanu un slēgšanu bankā atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai;

22.7. iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus Centra darbības attīstībai un pilnveidošanai;

22.8. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

22.9. lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē Centram noteikto uzdevumu izpildi.

23. Centra direktors ir tiesīgs pārstāvēt Centru bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus par Centram deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

24. Nodaļas vadītājs:

24.1. nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

24.2. ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un Centra direktora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

24.3. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

25. Centra direktora prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto ar Centra direktora rīkojumu norīkots, kāds no nodaļu vadītājiem. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā, nodaļas darbu vada ar Centra direktora rīkojumu norīkots kāds no Centra darbiniekiem.

26. Nolikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai var tikt izveidotas komisijas, darba grupas vai cita veida organizatoriskas struktūras.

27. Centra finanšu līdzekļu uzskaiti veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētā grāmatvedība.

V. Centra darbinieku tiesības un pienākumi

28. Centra darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina Centra direktors.

29. Centra darbinieks saskaņā ar šo nolikumu un darbinieka amata aprakstu pilda citus Centra direktora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

30. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no Centra direktora, viņš par to informē attiecīgās nodaļas vadītāju.

31. Centra amatpersonas ir atbildīgas par savas kompetences ietvaros pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem.

32. Centra darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai, kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

VI. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

33. Centra direktors ir atbildīgs par Centra funkciju un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Centra direktors nodrošina Centra darbības tiesiskumu.

34. Centra direktora rīkojumi ir saistoši visiem Centra darbiniekiem.

35. Centrs reizi gadā iesniedz Domei pārskatu par centra funkciju un uzdevumu izpildi.

36. Centrs kārto lietvedību, veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Centra nomenklatūru un Pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā, un nodrošina fizisko personu datu aizsardzību.

37. Centra izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijā. Jūrmalas valstspilsētas administrācija lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Centra direktors.

39. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikums Nr. 26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

40. Nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF