Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 41

protokols Nr. 8, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18
“Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18. "Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu”.

1.2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) funkcionālā pakļautībā, un tai ir savs zīmogs un simbolika. Skolas finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķinu kontos kredītiestādēs un Valsts kasē”.

1.3. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

“34. Skolas pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors atbilstoši dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu”.

1.4. Svītrot 52., 53., 54., 55. punktu.

1.5. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

“56. Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde”.

1.6. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

“57. Skolas finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto nodrošina dibinātāja noteiktās institūcijas. Iestāde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs”.

1.7. Svītrot 58. un 59. punktu.

1.8. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

“60. Skolas direktors slēdz līgumus Pārvaldes vārdā par skolas telpu iznomāšanu atbilstoši Dibinātāja lēmumam”.

1.9. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Jūrmalas Izglītības pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv”.

2. Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF