Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 31.nolikumu
Grozījums ar domes 2016.gada 20.oktobra 46.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 18

protokols Nr. 5, 25. punkts

Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums
Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 6.nolikumu

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu
Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Ķemeru pamatskola (turpmāk– skola) ir Jūrmalas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 6.nolikumu

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums (turpmāk –nolikums).

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) funkcionālā pakļautībā, un tai ir savs zīmogs un simbolika. Skolas finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķinu kontos kredītiestādēs un Valsts kasē. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

4. Skolas juridiskā adrese ir Tukuma iela 10, Jūrmala, LV–2012, Latvija

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas mērķis ir:

6.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

6.2. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana.

8. Skolas uzdevumi ir:

8.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos un veselības stiprināšanu;

8.2. nodrošināt izglītojamam iespējas iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

8.3. veicināt izglītojamā pašapziņas veidošanos, pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.4. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmes, sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

8.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

8.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus, nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.8. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

9. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

9.1. pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111);

9.2. Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 31.nolikumu

9.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611).

10. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina skolas direktors. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešama dibinātāja piekrišana.

11. Mācības skolā notiek latviešu valodā.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, skolas padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi skolas iekšējie normatīvie akti.

13. 13.Izglītības process iestādē ietver izglītības procesu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

14. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

15. Izglītojamo uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs un saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu skolas 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem.

16. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatvienība ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums klasei ir 40 minūtes.

17. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmā paredzētos mācību priekšmetus un klases stundu. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvās izmaiņas sarakstā var veikt direktors vai direktora vietnieks.

18. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā. Mācību stundu skaitu dienā izglītojamajiem nosaka mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina skolas direktors.

19. Starpbrīžu garumu reglamentē skolas iekšējās kārtības noteikumi.

20. Fakultatīvās, interešu izglītības un individuālās nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

21. Interešu izglītības pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās, pagarinātās dienas grupās u.tml. izglītojamos ieskaita un atskaita ar skolas direktora rīkojumu.

22. Saskaņā ar attiecīgām izglītības programmām, katra klase mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītību saistītiem pasākumiem var izmantot ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā.

23. Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus skolas notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

24. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts vispārējās pamatizglītības standarta prasībām un skolas direktora izdoto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

25. Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.

26. Izglītojamajiem ar skolas direktora rīkojumu var noteikt mācību gada pagarinājumu, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

27. Atbalsta funkcijas izglītojamajiem sniedz skolas atbalsta personāls – medmāsa, sociālais pedagogs u.tml.

28. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kas darbojas saskaņā ar pagarinātās darba dienas grupas reglamentu.

29. Valsts pārbaudes darbi skolā notiek atbilstoši Ministra kabineta noteiktajām prasībām. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar skolas direktoru katra mācību gada sākumā.

30. 9.klašu izglītojamie, kuri apguvuši vispārējās pamatizglītības programmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

V. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

31. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.

33. Skolas direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Skolas direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu. Skolas direktors atbild par racionālu un lietderīgu materiālo un finanšu līdzekļu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros.

34. Skolas pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors atbilstoši dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

35. Skolas direktors nosaka pedagogu, kas tiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas, skaitu un darba samaksu. Citu darbinieku skaitu un darba samaksu nosaka dibinātājs.

36. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba likums un amata apraksts.

37. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

38. Izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un skolas iekšējos normatīvajos aktos.

39. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteikto.

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

40. Skolas direktoram saskaņā ar Izglītības likumu ir pienākums nodrošināt skolas padomes izveidošanu un darbību.

41. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un skolas padomes reglaments, ko saskaņojot ar skolas direktoru izdod pati padome.

42. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

VIII. Skolas pedagoģiskā padome, konsīlijs un komisijas

43. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, skolas direktors izveido skolas pedagoģisko padomi.

44. Skolas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod skolas direktors.

45. Skolas pedagoģisko padomi vada skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, skolas direktora vietnieki un atbalsta personāls.

46. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

47. Lai rastu problēmas pareizāko pedagoģisko risinājumu, sniegtu atbalstu izglītojamajiem un vecākiem, skola izveido pedagoģisko konsīliju. Tas darbojas saskaņā ar pedagoģiskā konsīlija darba reglamentu, ko izdod skolas direktors.

48. Valsts pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai skola izveido sākumskolas skolotāju (1.-4.kl.) metodisko komisiju, humanitāro mācību priekšmetu metodisko komisiju, kultūrizglītības un sporta mācību priekšmetu metodisko komisiju, eksakto mācību priekšmetu metodisko komisiju (turpmāk - komisija). Komisiju darbu vada metodisko komisiju vadītāji, koordinē direktora vietnieks izglītības jomā. Komisijas darbojas saskaņā ar mācību priekšmetu metodisko komisiju reglamentu, ko izdod skolas direktors.

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

49. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes direktors un pedagogi.

50. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes kārtību, kuru apstiprina skolas direktors. Tās darbību nodrošina atbildīgais skolas pedagogs.

X. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

51. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

52. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

53. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

54. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

55. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

56. Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

XI. Saimnieciskā darbība

57. Skolas finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto nodrošina dibinātāja noteiktās institūcijas. Iestāde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

58. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

59. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

60. Skolas direktors slēdz līgumus Pārvaldes vārdā par skolas telpu iznomāšanu atbilstoši Dibinātāja lēmumam Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

XII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

61. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto, iesaistot skolas pašpārvaldes institūcijas, patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

62. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod un apstiprina skolas direktors bez saskaņošanas ar dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

XIII. Skolas izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

63. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto skolas darbinieku faktisko rīcību.

64. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Jūrmalas Izglītības pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv”. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 41.nolikumu

XIV. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

65. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

66. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas dibinātāja, skolas direktora vai skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina dibinātājs.

XV. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

67. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVI. Noslēguma jautājumi

68. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem skola veic dokumentu pārvaldību un kārto skolas arhīvu.

69. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites (statistikas atskaites, gada pārskatu u.c.) un pašnovērtējuma ziņojumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

70. Skola uztur elektroniskos reģistrus un informāciju par skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un citu iestāžu un pašvaldību pieprasīto informāciju, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

71. Skola veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

72. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktu attiecībā uz higiēnas normu, ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

73. Šīs nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

74. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis